Ücret, “işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir” (GVK md.61/1). Ücretler, GVK’nun 61-64’ncü maddelerinde düzenlenmiştir. Ücretlerin vergilendirilmesinde geçerli olan ilke hukuki tasarruftur. Diğer taraftan yabancı para cinsinden elde edilen ücretler ödeme gününün borsa rayici ile Türk parasına çevrilir (GVK […]
  Gerçek kişiler tarafından elde edilen gelirler gelir vergisine tabidir. Gelir bir gerçek kişinin bir yıl içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır (GVK md.1). Gelir vergisinde vergiyi doğuran olay, gelirin elde edilmesidir.[1] Ticari kazançlarda elde etmede tahakkuk ilkesi geçerlidir. GVK’nun 37 ila 51’nci maddelerinde ticari kazançlar konusu düzenlenmiştir. Söz konusu maddelerde kur farkları […]
Kur farkları ile ilgili olarak fatura düzenlenmesi konusunda Vergi Usul Kanunu’nda açık bir düzenleme yoktur. Ancak 1 seri nolu KDV Uygulama Genel Tebliğinde yapılan açıklamaya göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında lehine doğan kur farkı oluşan kişi satıcı ise satıcı, alıcı ise alıcının kur farkı faturası düzenlemesi gerekir. Genel […]
Dr. Celal Çelik, Yeminli Mali Müşavir, Ecovis Değer   Türk hukukunda genel bir düzenleme olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 26’ncı maddesinde benimsenen sözleşme özgürlüğü (serbestisi) ilkesi uyarınca taraflar, kanunun gösterdiği sınırlar içerisinde serbestçe sözleşme yapabilirler. Sözleşme serbestisi, hukuk düzeninin sınırları içinde kişilerin irade beyanlarıyla diledikleri hukuki sonuçları meydana getirebilme özgürlüğüdür.  Sözleşme serbestisi ilkesi uyarınca, […]
Kategoriler
Arşivler