2021/8 Vadeli Çeklerde Süre Uzatımı Hamiline Yazılı Pay Senetleri

2021/8 Vadeli Çeklerde Süre Uzatımı Hamiline Yazılı Pay Senetleri

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete’nin 31351 sayılı 5. Mükerrer nüshasında yayımlanmış olan 7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’la bazı kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler ilişkin özet bilgi aşağıdadır;

VADELİ ÇEKLERİN İBRAZ YASAĞI SÜRESİ UZATILDI

7262 sayılı Kanunun 26. maddesi ile; 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 3’üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan ve çekin düzenleme tarihinden önce ödenmek için muhatap bankaya ibrazını geçersiz kılan uygulamanın süresi 31.12.2020’den 31.12.2021’e kadar uzatılmıştır.

7262 sayılı Kanunun 26’ncı maddesiyle yapılan bu düzenleme Kanunun yayımı (31/12/2020) tarihinde yürürlüğe girmiştir.

BAZI TİCARİ DEFTERLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULMASI KONUSUNDA TİCARET BAKANLIĞI’NA YETKİ VERİLMİŞTİR.

7262 sayılı Kanun md.27 ile, Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 64/4’ncü maddesinde yapılan düzenleme ile, Ticaret Bakanlığı’na pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılmasına ilişkin yetki verilmiştir. Bu düzenleme, 31 Aralık 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

HAMİLİNE YAZILI HİSSE SENETLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

7262 sayılı Kanunun 28 – 34 numaralı maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun hamiline yazılı pay (hisse) senetlerini düzenleyen bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Hamiline yazılı pay senetlerini ilgilendiren bu değişiklikler 1 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu değişikliklere ilişkin özet bilgi aşağıdaki gibidir;

  • Hamiline yazılı pay senedinin sahibi pay sahipliğinden doğan hakkını zilyedi bulunduğunu ispat etmediği ve Merkezi Kayıt Sistemine bildirim yapmadığı sürece kullanamayacaktır. 7262 sayılı Kanun 30. Maddesi ile; TTK 426. Maddesi “Hamiline yazılı pay senedinin zilyedi bulunduğunu ispat eden ve Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilen kimse, şirkete karşı pay sahipliğinden doğan hakları kullanmaya yetkilidir.” şeklini almıştır.
  • 7262 sayılı Kanun 31. maddesi ile; 6102 sayılı Kanunun 486 ncı maddesinin ikinci fıkrası “(2) Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır. Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilir. Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilan edilir, ayrıca şirketin internet sitesine konulur. Pay senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarılabilir. İlmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanır. “ şeklini almıştır. İlgili maddede geçen bildirimde bulunmayanlar 20 bin TL idari para cezasıyla cezalandırılırlar. (TTK 562)
  • 7262 sayılı Kanun 32. maddesi ile; 6102 sayılı Kanunun 489 ncu maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“MADDE 489 – (1) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılacak bildirimle hüküm ifade eder. Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirimde bulunulmaması hâlinde, hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, bu Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli bildirim yapılıncaya kadar kullanamaz. (2) Hamiline yazılı pay senedine bağlı hakların şirkete ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılan bildirim tarihi esas alınır. (3) Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hamiline yazılı pay senetleriyle ilgili tutulan kayıtlar, ilgili kanunlar uyarınca yetkili kılınmış mercilerle paylaşılır. (4) Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu kapsamda alınacak ücretler Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğle belirlenir.

Maddenin birinci fıkrası uyarınca bildirimde bulunmayanlar, TTK md.562 uyarınca5 bin TL idari para cezası ile cezalandırılırlar.

  • Türk Ticaret Kanunu’nun cezai yaptırımları düzenleyen 562’nci maddesine 13 numaralı fıkra eklenerek, hamiline yazılı pay senetleri bildirimlerine uymayanlar hakkında cezai yaptırım öngörülmüştür

MADDE 33- 6102 sayılı Kanunun 562 nci maddesine onikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. “(13) Bu Kanunun; a) 486 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bildirimde bulunmayanlar yirmi bin Türk lirası, b) 489 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca bildirimde bulunmayanlar beş bin Türk lirası, 3 idari para cezasıyla cezalandırılır.”

  • 7262 sayılı Kanun 34. Maddesi ile; 6102 sayılı Kanuna Geçici 14 madde eklenmiştir

“GEÇİCİ MADDE 14 – (1) Hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, 31/12/2021 tarihine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmek üzere pay senetleri ile birlikte anonim şirkete başvurur. Başvuru üzerine anonim şirket yönetim kurulu, beş iş günü içinde hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirir. Pay sahipleri anonim şirkete başvurmazsa bu Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli başvuru yapılıncaya kadar kullanamaz.

(2) Birinci fıkra uyarınca başvuruda veya bildirimde bulunmayanlar 562 nci maddenin onüçüncü fıkrası uyarınca cezalandırılır.”

Hamiline yazılı pay senetlerini ilgilendiren bu değişiklikler 1 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Saygılarımızla,
Dr. Celal Çelik
Yeminli Mali Müşavir

Ek : Ek : 7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun

ECC 08 Sirküler eki : 7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun

Sosyal Medyada Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir