2021/29 526 nolu VUK GT ile E-Belge Uygulamasında yapılan değişiklikler

2021/29 526 nolu VUK GT ile E-Belge Uygulamasında yapılan değişiklikler

E-fatura, e-arşiv fatura ve e-irsaliye gibi elektronik belge
uygulamalarına ilişkin detaylı düzenlemeler, 509 seri nolu
VUK Genel Tebliği’nde yer almaktadır.

9 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 526 sıra
nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile 509 nolu VUK GT’nde
bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yayımı (9 Şubat 2021) tarihinde yürürlüğe giren Genel
Tebliğde yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BULUNANLARA E-FATURA
UYGULAMASINA GEÇME ZORUNLUĞU GETİRİLMİŞTİR

509 sıra nolu VUK GT’nin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına
Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümünün (a) fıkrasına aşağıdaki
bent eklenmiştir.

 1. Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık
  hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken
  madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp
  merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık
  Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri,
  tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar,
  eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik
  müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi
  ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri
  ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları
  vb.).

Yukarıdaki paragraftan görüldüğü üzere, SGK ile sözleşme
imzalayarak bu Kuruma hizmet sunan hastane, diyaliz
merkezleri vb. ile Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı tedavi
merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler vd diğer kişi ve
kuruluşlara, e-fatura kullanma mecburiyetleri getirilmiştir.

Yukarıda sayılanlardan, SGK ile sözleşme imzalayanların, söz
konusu kuruma (SGK) fatura düzenlemeden önce e-fatura
uygulamasına geçmesi gerekmektedir. Yukarıda sayılan
diğer kişi ve kurumların ise en geç 1 Temmuz 2021 tarihinden
itibaren e-fatura uygulamasına geçmesi gerekmektedir.

E-ARŞİV FATURALAR, ÖZEL ENTEGRATÖRLER ARACILIĞI İLE DE DÜZENLENEBİLECEKTİR.

509 sayılı VUK GT bölüm IV.2.4.3. düzenlemesi uyarınca, e-fatura ve e-arşiv fatura kullanıcısı
olmayan mükelleflerin, aşağıdaki tutarın üzerindeki satışlarına ilişkin faturaları, Gelir İdaresi
Başkanlığı portalı üzerinden e-arşiv fatura olarak düzenleme mecburiyetleri bulunmaktadır.

• Nihai tüketiciye satılan vergiler dahil 30.000 TL’yi aşanlar
• Vergi mükelleflerine vergiler dahil bedeli 5.000 TL’yi aşanlar.

526 nolu VUK GT ile yapılan değişiklik sonrasında, söz konusu faturaların GİB Portal yanında,
yetklili üzel entegratör aracılı ile düzenlenmesine de imkân sağlanmıştır. Dileyen mükellefler,
Portal üzerinden e-Arşiv fatura düzenlemeye devam edeceklerdir.

E-İRSALİYE UYGULAMASINA GEÇİŞ SÜRECİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

509 nolu VUK GT’nin IV.3.6. e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Süresi bölümündeki ikinci
paragraf değiştirilmiştir. Yapılan düzenlemede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan düzenleme ile “yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan
mükelleflerin de” e-irsaliye uygulamasına geçme zorunlulukları getirilmiştir.

İlgili hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve
üzeri olan mükelleflerin ise müteakip hesap döneminin yedinci ayı başından itibaren eİrsaliye uygulamasına geçmeleri zorunluluğu getirilmiştir.

Değiştirilen paragrafın değişiklik öncesi ve sonrası hali aşağıdaki gibidir. (Yeni eklenen
ibareler koyu renkli gösterilmiştir.

E-DÖVİZ ALIM BELGESİ UYGULAMASININ KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR

509 nolu Genel Tebliğin e-Döviz alım belgesi konulu bölümünde yapılan değişiklikle, “ilgili
mevzuat gereğince döviz alım-satım belgesi düzenleyebilen tüm mükellefler tarafından”
ibaresi eklenmek suretiyle, e-döviz alım belgesi düzenleyecek kişilerin kapsamı
genişletilmiştir.

RESTORAN BENZERİ HİZMET İŞLETMELERİNE E-ADİSYON UYGULAMASI GETİRİLMİŞTİR

Adisyon, masada servis yapılan restoran vb. işletmelerde kullanılan, içeriğinde sunulan
hizmet veya emtianın cinsi ve miktarını gösteren bir belgedir. Bu belgenin düzenlenmesine
ilişkin esaslar, 185, 200, 298 ve 299 numaralı VUK Genel Tebliğlerinde düzenlenmiştir.

526 sayılı VUK GT ile yapılan düzenleme ile adisyonun e-Adisyon olarak düzenlenmesine
dönük hukuki altyapı oluşturulmuştur.

Getirilen düzenleme uyarınca, e-Adisyon uygulamasına geçmek şu an için zorunlu değildir.
Öte yandan, Gelir İdaresi Başkanlığı satış hasılatı tutarlarını dikkate alarak, dilediği hizmet
işletmelerinin e-Adisyon kullanmasını zorunlu kılabilir. Uygulamaya geçişi zorunlu kılınacak
işletmelere ya GİB tarafından yazılı bir bildirim yapılacak ya da bu işletmelerin hangileri
olduğu ebelge.gib.gov.tr adresinde duyurulacaktır. E-Adisyon uygulamasına zorunlu geçiş
halinde, söz konusu işletmelerin geçiş hazırlıkları için en az 3 ay geçiş süresi olacaktır. Diğer
taraftan, dileyen mükelleflerin, gerekli şartları taşıması halinde, uygulamaya geçmeleri de
ihtiyaridir.

e-Adisyon uygulamasının detayları, Sirkülerimizin ekinde yer alan 526 nolu VUK GT’nin 6’ncı
maddesinde yer almaktadır.

MALİ MÜHÜRLERİ YETKİLİ ÖZEL KURULUŞLAR DA DÜZENLEYEBİLECEKTİR.

Güncel düzenlemelere göre, Mali Mühürler TÜBİTAK-UEKAE tarafından üretilmektedir. Gelir
İdaresi Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilen elektronik
sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşları da mali mühür üretimi konusunda
görevlendirebilecektir.

Konuya ilişkin düzenleme, ekte bulunan 526 nolu VUK GT’nin 7’nci maddesinde yer
almaktadır.

E-BELGELERE İLİŞKİN İPTAL, İTİRAZ VE İHBARLAR AYRICA GİB’E BİLDİRİLECEKTİR

e-Belgelere ilişkin olarak TTK md. 18/3 uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla,
telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılan
ihbar veya ihtarlar ile e-Belge iptal işlemlerinin elektronik ortamda Gelir İdaresi
Başkanlığı’na bildirilmesi gerekmektedir. Uygulamaya ilişkin zorunluluk 1 Mayıs 2021
tarihinden itibaren başlayacaktır. Uygulamanın detayları ve bildirim süreleri
ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzda belirtilecektir.

Konuya ilişkin yasa düzenleme, ekte yer alan 526 seri nolu VUK GT md. 8’de yapılmıştır.

GİB, KULLANICI HESAPLARINI RE’SEN TANIMLAMAYA YETKİLİDİR

Gelir İdaresi Başkanlığı, kendilerine e-Belge uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilen
mükelleflerin zorunluluklarının başlayacağı tarihe kadar e-Belge uygulamalarından
yararlanma yöntemlerinden herhangi birini seçerek uygulamaya dahil olmamaları halinde,
509 nolu VUK Genel Tebliğinin “V.1.1.” numaralı bölümünde belirtilen
“GİB Portal Yöntemine göre kullanıcı hesaplarını re’sen tanımlamaya yetkilidir.

Konuya ilişkin düzenleme, ekte yer alan 526 seri nolu VUK GT’nin 9’Ncu maddesinde
yapılmıştır.

Sagılarımızla,
Dr. Celal Çelik
Yeminli Mali Müşavir

Ek: : 526 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Sosyal Medyada Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir