2021/44 7316 sayılı Kanun Değişiklikleri

2021/44 7316 sayılı Kanun Değişiklikleri

22 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile çeşitli Kanunlarda değişlikler yapılmıştır.
Toplam 15 maddeden oluşan bu Kanun ile yapılan değişiklikler bu Sirkülerimizde açıklanmıştır.

KURUMLAR VERGİSİ ORANI 2021 YILI İÇİN %25’E, 2022 YILI İÇİN %23’E YÜKSELTİLMİŞTİR
Kurumlar vergisinin, KVK md. 32/1’de yer alan yasal oranı %20’dir. Bu oran son üç yılda %22 olarak uygulanmıştı.
Öte yandan, 7316 sayılı Kanunun 11’nci maddesi ile 2021 ve 2022 yılları için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
2021 yılı kurumlar vergisi oranı %25,
2022 yılı kurumlar vergisi oranı %23.
Diğer taraftan, ilgili yıllara ilişkin geçici vergi oranları da yukarıda belirtildiği şekildedir. Ancak, 2021 yılı birinci geçici vergi döneminde ise %20 oranı uygulanacaktır. Çünkü anılan yasa değişikliği 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelere uygulanmaktadır. Yapılan değişiklik sonrasında özet durum aşağıdaki gibi olmaktadır.

Öte yandan, özel hesap dönemi kullanan kurumlarda ise 2021 ve 2022 yıllarında başlayan özel hesap dönemlerine yukarıda yer alan artırımlı oranlar uygulanacaktır.

Kurumlar vergisi oranını geçici olarak yükselten değişiklik, 7316 sayılı Kanun md.14/c uyarınca, 1/7/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve
1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere 22 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

BAZI MALLARIN KOMİSYONCU/KONSİNYASYON SURETİYLE SATIŞINDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ UYGULAMASI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 3/d maddesi uyarınca, komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların alıcıya teslimi aşamasında vergiyi
doğuran olay gerçekleşiyordu. 7316 sayılı Kanunun 8’nci maddesiyle ÖTV Kanunu ekli III sayılı liste kapsamındaki mallar için kural değiştirilmiştir. Yeni düzenleme aşağıdaki gibidir.

Vergiyi doğuran olay
Madde 3 – Vergiyi doğuran olay;
d) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların alıcıya teslimi satışlarda, (I), (II) ve (IV) sayılı listelerdeki malların alıcıya, (III) sayılı
listedeki malların komisyoncuya veya konsinyi işletmeye teslimi,

Bu düzenleme ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede bulunan meyve suları, alkollü/ alkolsüz içecekler ile tütün mamulleri vb. malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarında, malların komisyoncuya veya konsinyon işletmelere imalatçılar tarafından teslim edildiği anda vergilendirilecektir.
Yapılan değişiklik, 7316 sayılı Kanunun 14/ç maddesi uyarınca, yayımı (22 Nisan 2021) tarihinde yürürlüğe girmiştir.

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ
7316 sayılı Kanunun ilk 5 maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda (AATUHK) önemli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir.

• Kamu tarafından haczedilen malların elektronik ortamda satışına dönük düzenleme yapılmıştır. Elektronik ortamda, satıştan daha çok kişinin haberdar olması, açık
artırmaya katılımın en üst düzeye çıkarılması, malın gerçek değerinde satılması, alıcıların satış mahalline gelmeksizin elektronik ortamda teklif vererek satışın kısa
sürede sonuçlandırılması amaçlanmaktadır. Konuya ilişkin olarak 6183 sayılı Kanuna eklenen 97/A madde düzenlemesi aşağıdaki gibidir.
“Menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışı:
MADDE 97/A- Menkul ve gayrimenkul mallar bu Kanun hükümlerine göre elektronik ortamda açık artırma ile satılabilir.
Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında teklif verme yoluyla yapılır. Elektronik ortamda satışı yapılacak menkul mallar için her halükarda satış ilanı yapılır.
Satışa ilişkin farklı mecralarda yapılan ilan ile elektronik ortamda yapılan ilan metinleri arasında farklılık bulunması halinde elektronik ortamda yapılan ilan esas alınır. Elektronik ortamda satışa sunulan mala ilişkin artırma sonucu, izleyen ilk iş günü elektronik ortamda ilan edilir. Elektronik ortamda satılamayan menkul mallar bu Kanun hükümlerine göre pazarlık usulüyle fiziki veya elektronik ortamda satılabilir. Artırma tarihinden önce teklif almaya, tekliflerde asgari artırım bedelini, teklif verme sürelerini, alınacak teminat türünü, artırma sonucunu belirten ilanda yer alacak hususlar ile elektronik ortamda yapılacak satışa ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
• Haczedilen menkul ve gayrimenkullerin elektronik ortamda satılmasına dönük olarak AATUHK’nın 85 ve 90’ncı maddelerinde de değişiklikler yapılmıştır.
• Muhafazası tehlikeli veya masraflı olan mallar da pazarlık usulüyle satışa konu edilebilecektir.
• Menkul malın artırımına iştirak edeceklerin, belirlenen değerin %5’i nispetinde parayı teminat olarak vermesi ön görülmüştür.
• AATUHK’na göre, bir ihaleyi aldığı halde, ödeme yapmaması halinde yapılması gereken uygulama, AATUHK’nun 86’ncı ve 97’nci maddeleri değiştirilmek suretiyle güncellenmiştir.

AATUHK’nda yapılan değişiklikler, 7316 Kanunun 14/ç maddesi uyarınca yayımı (22 Nisan 2021) tarihinde yürürlüğe girmiştir.

ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI DEĞİŞİKLİKLERİ
7316 sayılı Kanunun 6’ıncı maddesi ile 4447 sayılı Kanunda değişiklikler yapılmıştır.

4857 sayılı İş Kanununun geçici 10’ncu maddesi ile (3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar) işten çıkarmalar kısıtlanmış buna karşın işverenlere çalışanları ücretsiz izne çıkarma yetkisi verilmiştir. Diğer taraftan, 4857 sayılı Kanun geç. md. 10 kapsamında, ücretsiz izne çıkarılan personele ücretsiz izinde bulundukları süre içerisinde İşsizlik Sigortası fonundan ödeme yapılmaktadır.

4447 sayılı Kanunu Geçici 24’ncü maddesinde yapılan değişiklikle, ücretsiz izne çıkarılan personele yapılan günlük ödeme tutarı, 47,70 TL’ndan 50 TL’na yükseltilmiştir. Ayrıca yapılan ödemelerden 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle artırılan bu tutarlardan damga vergisi de kesilmeyecektir.

Ayrıca, yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanlara, 2021 yılı Mart ayında/döneminde iş sözleşmesi bulunan sigortalılardan 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara işe giriş tarihine bakılmaksızın 4447 sayılı Kanun geçici md. 24/1’nci fıkradaki diğer şartları taşımaları halinde 2021 yılı Nisan ve Mayıs ayları için nakdi ücret desteği verilecektir.

7316 sayılı Kanunun 6’ncı maddesi ile, yapılan bu düzenleme, aynı Kanunun 14/ç maddesi uyarınca yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir

YİYECEK İÇECEK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARA DESTEK YAPILMASI ÖNGÖRÜLMEKTEDİR
Diğer taraftan yiyecek ve içecek sektörlerinde çalışan kişilerin Nisan ve Mayıs aylarına ait SGK primlerinin (asgari ücret tutarı dikkate alınarak alt sınır üzerinden) işsizlik fonundan karşılanması sağlanmıştır.

Konuya ilişkin düzenleme 7316 sayılı Kanunun 7’nci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 30’ncu maddede yapılmıştır. Buna göre, yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarında fiilen çalıştırılanların istihdamının desteklenmesi bu kapsamda, 2021 yılı Nisan ve Mayıs ayları için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamının, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Fondan karşılanan bu tutarlara ilişkin ödemeler, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider olarak kaydedilememektedir.

4447 sayılı Kanunun geçici 30’ncu maddesi düzenlemesi, 7316 s. Kanun md.14/a uyarınca 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı (22 Nisan 2021) tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ HESAPLAMA YÖNTEMİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 17 nci maddesinde yer alan düzenleme uyarınca, iş kazası, meslek hastalığı, analık ve hastalık hallerinde sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir. Geçici iş göremezlik ödeneği hesaplanırken, ödeneğe esas kazanç sigortalının son 3 aydaki ortalama kazancına göre belirlenmektedir.

7316 sayılı Kanunun 9’ncu maddesi ile, 5510 sayılı Kanunun 17’nci maddesi değiştirilmiştir. Yeni değişikliğe göre, geçici iş göremezlik ödeneğine esas olacak ücret gelirinin hesaplanma sistemi değiştirilmiştir.

Bu çerçevede iş kazası ve meslek hastalığında geçici iş göremezlik ödeneğine esas olacak günlük kazancın hesaplanması mevcut durumdaki hali olan son 3 ay içerisindeki ortalama kazançları üzerinde yapılacaktır. Ancak, analık ve hastalık hallerinde ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanması esası değiştirilmiş ve son üç aylık dönemin ortalaması yerine 12 aylık ortalama esas alınmaktadır.

Ayrıca Maddede yapılan bir diğer değişiklikle de işe yeni girmiş ve 6 aylık süreyi doldurmamış olan sigortalılar açısından hastalık veya analık hallerinde ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğine azami sınır getirilmiş ve bu sınır da asgari ücrettin iki katı olarak tanımlanmıştır.

Madde gerekçesinde bu düzenlemenin yapılış amacı olarak “Sahte sigortalılık yapılarak ve ödeneğe esas kazanç ilgili üç aylık dönemde daha yüksek gösterilerek yüksek geçici iş göremezlik ödenekleri alınabilmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir.

Yapılan bu düzenleme, 7316 sayılı Kanunun 14/ç maddesi uyarınca yayımı 22 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

SGK TEŞVİK UYGULAMALARINDAN GERİYE DOĞRU YARARLANMA İMKÂNI ORTADAN KALDIRILMIŞTIR

Halihazırda 19 farklı SGK teşvik uygulaması yer almaktadır. Bu teşviklerin geriye doğru 6 ay süresince yararlanılabilmesi ve teşvikler arası değişim hakkının bulunması, SGK açısından ciddi işgücüne ve belirsizliklere yol açmaktadır. Bu durum kurumu yaklaşık 20 milyon ek bildirge ile baş başa bırakmakta ve iş yükünü artırmaktadır.

7103 sayılı yasa ile işverenlere geriye yönelik olarak 6 aylık sürede bir teşvikten yararlanma ve teşviki değiştirme hakkı getirilmişti. 7316 sayılı Kanunla yer alan düzenlemeyle 6 aylık geriye giderek teşviklerden yararlanma uygulamasına son verilmektedir. Yapılan bu düzenleme ile, geriye yönelik teşvik uygulamalarının süreklilik arz etmesi Hazine veya finansmanını sağlayan kurumun ya da fonun yükünün artmasına sebebiyet vermekte ve uygulamada karmaşaya neden olduğu ifade edilmiştir.

7316 sayılı Kanunun 10’ncu maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ek 17 nci maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek; 5510 sayılı kanun ve diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerin geriye yönelik uygulaması kaldırılmıştır. Geriye doğru teşvik uygulamasına dönük eski düzenleme ile yürürlükten kaldıran 7316 sayılı Kanunun 10’ncu maddesi aşağıdaki gibidir.

Geriye doğru teşvikten yararlanma uygulamasını sona erdiren değişiklik, 7316 sayılı Kanunun 14/b maddesi uyarınca 1 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

YATIRIMCI TAZMİN FONU UYGULAMASI DEĞİŞİKLİĞİ

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83’ncü maddesinde Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) düzenlenmiştir. Söz konusu maddenin 4’üncü fıkrasında yapılan bir değişiklikle, yatırım

hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklardan, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya yazılı talep tarihinden başlayarak 10 yıl içinde talep ve tahsil edilmeyenlerin, Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (YTM) emaneten devredilmesi düzenlenmektedir. Değişiklik öncesinde söz konusu varlıklar, YTM tarafından gelir kaydedilirken, düzenleme sonrasında, hak sahipleri talep edince kadar emaneten YTM tarafından devralınmaktadır. Konuya ilişkin eski ve yeni düzenleme aşağıdaki gibidir.

Yapılan bu düzenleme, 7316 sayılı Kanunun 14/ç maddesi uyarınca yayımı 22 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE OLAN KREDİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

7316 sayılı Kanunun 13’ncü maddesi ile Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan ve takipte bulunan kredilerin yapılandırılmasına dönük düzenleme yapılmıştır. Detaylar için ekte yer alan Kanun metnine bakılabilir.

7316 sayılı Kanun metni yürürlük tarihleri madde başlığına işlenmiş şekilde Sirkülerimiz ekinde sunulmaktadır.
Yararlı olması dileklerimizle.

Saygılarımızla,

Dr. Celal Çelik

Yeminli Mali Müşavir


Ek : 7316 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ECC SİRKÜLER EKİ:  

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Kanun No. 7316  Kabul Tarihi: 15/4/2021       

(Madde 7316 md.14/ç uyarınca yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.) 

MADDE 1- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Menkul mallar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “elektronik ortamda veya” ibaresi, dördüncü cümlesinde yer alan “değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile muhafazası tehlikeli veya masraflı olan mallar” ibaresi ve maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  

“Artırmaya iştirak edeceklerden menkul mala biçilen değerin %5’i nispetinde para teminat olarak alınır. Alacaklı amme idareleri, menkul malın türü veya değeri ile satış şeklini esas alarak teminat alınmayacak halleri belirlemeye, para yerine teminat mektubu alınmasına karar vermeye yetkilidir.” 

(Madde 7316 md.14/ç uyarınca yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.) 

MADDE 2- 6183 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“MADDE 86- Müşteri malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse mal ikinci defa artırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale olunur. Mal birinci defa kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar ile fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz veya ikinci artırmada talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ile birinci ihale bedeli üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal için idarece yapılan her nevi masraf alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur.  

Birinci artırmada talip çıkmaması sebebiyle ihalenin yapılamaması veya birinci artırmada mal kendisine ihale olunan kimsenin malı almaktan vazgeçmesi ya da verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermemesi üzerine yapılan ikinci artırmada mal kendisine ihale olunan kimsenin malı almaktan vazgeçmesi veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermemesi halinde, bu kimseden ikinci ihale bedeli ve diğer zararlar ile ikinci ihale bedeli üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal için idarece yapılan her nevi masraf alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur.  

Mal bedeli ihale yapılan şahıstan tahsil edilemediği müddetçe asıl borçlunun borçlu sıfatı devam eder.” 

(Madde 7316 md.14/ç uyarınca yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.) 

MADDE 3- 6183 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   

“MADDE 90- Gayrimenkuller, satış komisyonlarınca fiziki veya elektronik ortamda açık artırma ile satılır. Satış komisyonunun oluşumu alacaklı amme idarelerince belirlenir. Komisyonun çalışma usul ve esaslarını belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.” 

(Madde 7316 md.14/ç uyarınca yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.) 

MADDE 4- 6183 sayılı Kanunun 97 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  

“İhale bedelinin tamamını ödememek suretiyle ihalenin feshine sebep olan kimse teklif ettiği bedel ile bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faizden sorumludur. Bu tutar ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil dairesince tahsil olunur.” 

“Bu madde ile 86 ncı madde kapsamında mesuliyeti bulunan kişilerden alınan teminattan gerekli mahsup yapıldıktan sonra bakiye teminat tutarı irat kaydedilir.” 

(Madde 7316 md.14/ç uyarınca yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.) 

MADDE 5- 6183 sayılı Kanuna 97 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 

“Menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışı: 

MADDE 97/A- Menkul ve gayrimenkul mallar bu Kanun hükümlerine göre elektronik ortamda açık artırma ile satılabilir.  

Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında teklif verme yoluyla yapılır. Elektronik ortamda satışı yapılacak menkul mallar için her halükarda satış ilanı yapılır. Satışa ilişkin farklı mecralarda yapılan ilan ile elektronik ortamda yapılan ilan metinleri arasında farklılık bulunması halinde elektronik ortamda yapılan ilan esas alınır. Elektronik ortamda satışa sunulan mala ilişkin artırma sonucu, izleyen ilk iş günü elektronik ortamda ilan edilir. Elektronik ortamda satılamayan menkul mallar bu Kanun hükümlerine göre pazarlık usulüyle fiziki veya elektronik ortamda satılabilir. 

Artırma tarihinden önce teklif almaya, tekliflerde asgari artırım bedelini, teklif verme sürelerini, alınacak teminat türünü, artırma sonucunu belirten ilanda yer alacak hususlar ile elektronik ortamda yapılacak satışa ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.” 

(Madde 7316 md.14/ç uyarınca yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.) 

MADDE 6- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 24 üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve maddenin mevcut ikinci fıkrasında yer alan “Birinci fıkra” ibaresi “Bu madde” şeklinde değiştirilmiştir. 

“Birinci fıkra ile geçici 27 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve geçici 28 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında yer alan tutarlar 2021 yılı Nisan ayı ve sonrası için günlük 50 Türk lirası olarak uygulanır ve bu kapsamda 30/4/2021 tarihinden sonra yapılan ödemelerden damga vergisi dâhil herhangi bir kesinti yapılamaz. NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında/döneminde iş sözleşmesi bulunan sigortalılardan 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara işe giriş tarihine bakılmaksızın birinci fıkradaki diğer şartları taşımaları halinde 2021 yılı Nisan ve Mayıs ayları için nakdi ücret desteği verilir.” 

(Madde 7316 s.K. md.14/a uyarınca 1/4/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.) 

MADDE 7- 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 30- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren özel sektör işyerlerinde 2021 yılı Mart ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bu Kanun kapsamında bildirilen sigortalılar için 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle Fondan karşılanır. 

İşyeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi, primlerin yasal süresinde ödenmemesi, mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişilerin sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespit edilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması durumlarında bu maddede belirtilen destekten yararlanılamaz. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ettiren ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece bu madde hükmünden yararlandırılır.  

Bu madde kapsamında prim desteğinden yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan prim desteği tutarı işverenden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. 

Bu madde kapsamında prim desteğinden yararlanan işverenler; aynı sigortalı için destekten yararlanılan süre boyunca, bu Kanun ile diğer kanunlarda yer alan diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamaz. Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. 

Bu madde hükümleri; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım işlerine ilişkin işyerleri ile sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz. 

Bu madde kapsamında Fon tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez. 

Bakanlık, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye yetkilidir.” 

(Madde 7316 md.14/ç uyarınca yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.) 

MADDE 8- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “satışlarda malların alıcıya teslimi” ibaresi “satışlarda, (I), (II) ve (IV) sayılı listelerdeki malların alıcıya, (III) sayılı listedeki malların komisyoncuya veya konsinyi işletmeye teslimi” şeklinde değiştirilmiştir. 

(Madde 7316 md.14/ç uyarınca yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.) 

MADDE 9- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “üç aylık” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

“İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının olduğu, meslek hastalığında ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde; analık ve hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemez.” 

(Madde 7316 s.K. md.14/b uyarınca yayımı tarihini takip eden ayın başında (1 Mayıs 2021 tarihinde) yürürlüğe girmektedir.) 

MADDE 10- 5510 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemez.” 

(Madde 7316 s.K. md.14/c uyarınca 1/7/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.) 

MADDE 11- 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 13- (1) Bu Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanır. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanır.” 

(Madde 7316 md.14/ç uyarınca yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.) 

MADDE 12- 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(4) Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacak, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi hâlinde YTM’ye emaneten devredilir. YTM’ye devredilen sermaye piyasası araçlarından doğan bedelsiz pay iktisabı ve kar payı alma hakkı dışındaki pay sahipliği hakları, bunların YTM tarafından hak sahiplerine iadesine kadar donar. Bu emanet ve alacakların devri, izlenmesi, bu emanet ve alacaklardan kaynaklanan hakların kullanımı ile başvuran hak sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. Şu kadar ki, bu fıkrada değişiklik yapan Kanunun yayımlandığı tarihten önce YTM’ye gelir kaydedilen tutarlar iade edilmez.” 

(Madde 7316 md.14/ç uyarınca yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.) 

MADDE 13- 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından 31/12/2020 tarihi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılan borçlular, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar kooperatife başvuruda bulunulması kaydıyla 1 inci maddeden, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen hükümler de dikkate alınmak suretiyle yararlandırılır. 

(2) Bu madde kapsamında yapılandırılacak kredi borçlarının yapılandırılmasında, 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile sekizinci fıkrasının (b) bendinde yer alan %11 oranları %18, %5 oranları %12, birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Yapılandırmaya esas tutarın; defaten ödenmesi veya taksitlendirilmesi hâlinde ilk taksiti, 2017 yılının Ekim ayı sonuna kadar, izleyen taksitleri 2018 yılının Ekim ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenir.” hükmü  “Yapılandırmaya esas tutarın; defaten ödenmesi halinde borcun tamamı, taksitlendirilmesi halinde ise peşinata tekabül eden %30’u 2021 yılının Ekim ayı sonuna kadar, kalan tutarı ise 2022 yılının Ekim ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda üç eşit taksitte ödenir.” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “ilk taksit” ibareleri “peşinat”, “2017 yılının Ekim ayı” ibaresi “2021 yılının Ekim ayı” şeklinde, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında yer alan yürürlük tarihi bu maddenin yürürlük tarihi olarak uygulanır. 

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 1 inci madde ve geçici 2 nci madde uyarınca yapılandırması devam eden krediler hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.” 

MADDE 14- Bu Kanunun; 

a) 7 nci maddesi 1/4/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

b) 10 uncu maddesi yayımı tarihini takip eden ayın başında, 

c) 11 inci maddesi 1/7/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

ç) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer. 

MADDE 15- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Sosyal Medyada Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir