2021/46 Sözleşme Fesih Yasağı 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

2021/46 Sözleşme Fesih Yasağı 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Resmi Gazete’nin 30 Nisan 2021 tarih ve 31470 sayılı nüshasında yayınlanan 3930 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sözleşme fesih yasağı süresi ve işverence ücretsiz izne çıkartılabilecek süre 30 Haziran 2021 tarihine uzatılmıştır. Bu kararla, Cumhurbaşkanı süre uzatımına ilişkin yetkisini kullanmış olmaktadır. İlave süre uzatımı için kanun değişikliği gereklidir. 

İşten çıkarma yasağı konusu, güncel duruma göre, bu Sirkülerimizde açıklanmıştır. 

İŞ AKİTLERİNİN FESİH YASAĞI 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNE UZATILMIŞTIR

7244 sayılı Kanunla 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 10’ncu maddesinde yapılan bir düzenleme ile, Kovid 19 salgını nedeniyle, iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshi sınırlandırılmıştır. Söz konusu sınırlama, Kanunun yürürlüğü ile başlamış Cumhurbaşkanı kararları ile uzatılmıştır. En son 3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile fesih yasağı süresi 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktadır. Mevcut kanuni düzenlemeye göre, Cumhurbaşkanı yetkisini kullanmış olup, ilave süre uzatma yetkisi bulunmamaktadır. 

Mevcut düzenlemeye göre, işverenin çalışanın sözleşmesini 4857 sayılı Kanun Geç. md. 10 kapsamında herhangi bir tazminat ödemeksizin askıya alabilmekte, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Geç. md. 24 uyarınca Nisan 2020 ayından itibaren çalışanlara Türkiye İşsizlik Fonundan günlük 50,00 TL (Aylık 1.500,00 TL) ücret ödenmektedir. (Uygulamanın detayları ECC Denetimin 2020/19 numaralı Sirkülerinde açıklanmıştır.) 

İş Kanunu geçici md. 10 düzenlemesine göre, işverenler üç ayı geçmemek üzere çalışanları tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermemektedir.  

4857 sayılı Kanun geç. md. 10 düzenlemesi çerçevesinde, işveren aşağıdaki durumlar dışında, iş akdini feshedemez.

a. İş Kanunu’nun 25/1- (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler,  

b. Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,  

c. İşyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi,  

d. İlgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri,  

4857 sayılı Kanunun Geçici 10’ncu maddesinde yer alan hükümlere aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret (2021 yılı için bu rakam 3.577,50 TL) tutarında idari para cezası verilir.  

4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10’ncu maddesi aşağıdaki gibidir.  

Geçici Madde 10 – (Ek:16/4/2020-7244/9 md. ile eklenmiş ve 7252/5 md. ile değişik) 

Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez. 

Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir. 

Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir. 

 
Saygılarımızla 

Dr. Celal Çelik

Yeminli Mali Müşavir


Ek : 3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı. 

ECC SİRKÜLER 46 EKİ 

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu
Sosyal Medyada Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir