2021/49 Çeklerde İbraz Kısıtlaması

2021/49 Çeklerde İbraz Kısıtlaması

30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7318 sayılı Kanunun 15’nci maddesiyle, 7226 sayılı Kanuna eklenen Geçici 3’ncü madde aşağıdaki gibidir. 

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla; 

a) İbraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemez; 1/6/2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilir. 

b) 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz, ihtiyati haciz kararı verilemez ve başlamış olan takipler durur. 

c) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz.” 

Yukarıda yer verilen Kanun maddesine göre, tam kapanma dolayısıyla, 30 Nisan 2021 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında aşağıdaki işlemler yapılamaz. 

  • İbraz süresi gelen çekler ibraz edilemez, 
  • Kambiyo senedine bağlı alacaklar için icra ve iflas takibi yapılamaz,  
  • Kamu kuruluşlarının alacakları için icra ve iflas takibi başlatılamaz. 

7226 sayılı Kanunun Geçici 3/1-a maddesi uyarınca, ibraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına isabet eden çeklerin bu tarihler arasında ibraz edilemeyeceği; ancak 1 Haziran 2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebileceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, ekte yer verilen Ticaret Bakanlığı Tebliğine göre, ibraz süresinin son günü, 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına süre içerisinde çekin bankaya ibrazı halinde,  

  1. Çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çek bedelinin ödenmesi gerekmektedir. 
  1. Çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunmaması halinde, 1/6/2021 tarihinden önce 5941 sayılı Çek Kanunu kapsamında karşılıksızdır işlemi yapılmayacaktır. 1/6/2021 tarihinden sonra ise söz konusu çeklerle ilgili gerekli işlemler yapılabilecektir. 

Ayrıca konuya ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan 30 Nisan 2021 tarihli Basın Duyurusunda konu benzer şekilde açıklanmıştır. 

Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı Tebliği ve Basın Duyurusu Sirkülerimiz ekinde sunulmaktadır. 

Yararlı olması dileklerimizle.

 
Saygılarımızla 

Dr. Celal Çelik

Yeminli Mali Müşavir


Ek : 7226 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN GEÇİCİ 3 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

TİCARET BAKANLIĞI 30 NİSAN 2021 TARİHİLİ BASIN AÇIKLAMASI 

 

ECC SİRKÜLER 49 EKİ:1 TEBLİĞ DÜZENLEMESİ  

Ticaret Bakanlığından: 

7226 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR  

KANUNUN GEÇİCİ 3 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ 

(A) BENDİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

Amaç ve dayanak 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 30/4/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15 inci maddesiyle 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen geçici 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. 

Uygulama usul ve esasları 

MADDE 2 – (1) 7226 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi ile Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla; ibraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına isabet eden çeklerin bu tarihler arasında ibraz edilemeyeceği; 1/6/2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Anılan hükmün gerekçesinde; tam kapanma ile birlikte ticari hayatta meydana gelecek yavaşlamanın tacir ve esnaf bakımından olası olumsuz etkilerini azaltabilmek ve tam kapanma dönemi içinde ödemelerini planlayabilmelerine imkân verebilmek amacıyla, tacir ve esnafın 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden kambiyo senedinden ve özellikle çek ve bonodan kaynaklanan borçları ile kamu idarelerine olan borçlarına ilişkin olarak 2021 yılı Mayıs ayı sonuna kadar yasal takip başlatılmamasının amaçlandığı ifade edilmiştir. 

Söz konusu düzenlemeyle Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle uygulanan kısıtlama tedbirleri kapsamında çekini bankaya ibraz edemeyen alacaklının hakkının korunmasının yanı sıra borçlunun ödeme günü bu tarihler arasına denk gelen borçlarını 1/6/2021 tarihinden sonra ödeyebilmesine de imkân sağlanmıştır. 

(2) 7226 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi kapsamında;  

a) İbraz süresinin son günü, 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi halinde, çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çek bedelinin ödenmesi gerekmektedir. 

b) İbraz süresinin son günü, 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, belirtilen tarihler arasında bankaya ibraz edilmesi ve çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunmaması halinde, 1/6/2021 tarihinden önce 5941 sayılı Çek Kanunu kapsamında karşılıksızdır işlemi yapılmayacaktır. 1/6/2021 tarihinden sonra ise söz konusu çeklerle ilgili gerekli işlemler yapılabilecektir. 

Tebliğ olunur

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu
Sosyal Medyada Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir