2021/64 KDV Genel Uygulama Tebliğinde 37 Seri Nolu Tebliğ İle Değişiklik Yapıldı

2021/64 KDV Genel Uygulama Tebliğinde 37 Seri Nolu Tebliğ İle Değişiklik Yapıldı

Sirkülerin PDF görüntüsü için aşağıdaki linki tıklayınız.

Haklarında sahte ve muhteviyatı belge düzenleme, kullanma veya adresinde bulunmama gibi nedenle tespit veya rapor bulunan mükellefler, KDV Uygulama Genel Tebliği kapsamında “özel esaslara” alınabilmektedir. Özel esaslarda bulunan mükellefler ile bu mükelleflerden mal ve hizmet alan kişilerin KDV iadesi taleplerinde, ilave belgeler ve iade tutarından tenziller ya da ek teminatlar istenebilmektedir.

Özel esaslarda bulunan mükellefler açısından, 7326 sayılı Kanun kapsamında 2016-2020 dönemi KDV beyannamelerini matrah artırımına tabi tutmaları ve çıkan ek vergileri ödemeleri şartıyla genel esaslara dönmek açısından bir fırsat yaratmaktadır. Konuya ilişkin detaylar 20 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 37 nolu KDV Genel Tebliğinde yer almaktadır.

Söz konusu düzenlemeye göre, Aralık/2020 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında;

– Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu veya tespiti ile,

– Beyanname vermeme, adresinde bulunamama, defter ve belge ibraz etmeme gibi nedenlerle olumsuz tespiti,

bulunması nedeniyle özel esaslara tabi olan mükelleflerin, 2016 – 2020 dönemleri için 7326 sayılı Kanun çerçevesinde KDV matrahlarını artırmaları ve artırım konusu vergileri ödemeleri veya yeterli teminat göstermeleri halinde, bu mükellefler özel esaslardan çıkarılabilmektedir.

Uygulamanın detayları, ekte yer alan 37 nolu KDV Genel Tebliğin 2’nci maddesinde yer almaktadır.

Diğer taraftan ekte yer alan 37 nolu Genel Tebliğin 1’nci maddesi ile  Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara KDV iadesi yapmak isteyen aracı firmaların yetki belgesi başvurusunda onaylı imza beyannamesi verme zorunluluğu kaldırılmıştır.

Yapılan değişiklerin detayları, Sirkülerimiz ekinde yer alan 37 nolu KDV Genel Tebliğinde yer almaktadır.


Saygılarımızla,

Dr. Celal Çelik

Yeminli Mali Müşavir

Ek: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 37)

ECC 64 NOLU SİRKÜLER EKİ

37 SERİ NO’LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete No: 31574 Resmi Gazete Tarihi: 20/08/2021

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-5.7.2.) bölümünün birinci paragrafının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (IV/E-14.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

15. 3/6/2021 Tarihli ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamında KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu

Aralık/2020 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında bu Tebliğ kapsamında;

Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile

Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma,

Beyanname vermeme,

Adresinde bulunamama,

Defter ve belge ibraz etmeme,

olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükelleflerden 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında KDV artırımında bulunanlar (Bu yıllardan herhangi birinde faaliyete başlanması halinde faaliyete başlanan yıl ve sonraki yıllar için; faaliyetin terk edilmesi halinde ise faaliyetin terk edildiği yıl ve önceki yıllar için artırımda bulunulması gerekir.), artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılır. Ayrıca, taksit uygulamasından faydalanan mükelleflerin hesaplanan tutarların tamamı ile bir taksite ait tutarın %10’u kadar banka teminat mektubu (herhangi bir kısıtlayıcı şart taşımaması gerekmektedir), devlet tahvili veya hazine bonosu cinsinden teminat göstermeleri halinde taksitlerin tamamının ödenmesi beklenmeksizin genel esaslara dönüşleri sağlanır. Bu şekilde teminat gösteren mükelleflerin mezkûr Kanunun verdiği haktan daha fazla taksiti aksatmaları halinde, ödenmemiş taksitler muaccel hale gelir ve kalan borcun tamamı teminatın paraya dönüştürülmesi yoluyla tahsil edilir.

7143 sayılı Kanun kapsamında 2016 ve 2017 yılları için (Bu yıllardan herhangi birinde faaliyete başlanması halinde faaliyete başlanan yıl ve sonraki yıl için) artırımdan yararlanmış olanların genel esaslara dönüşünde, yararlanma koşullarının ihlal edilmemiş olması koşuluyla bu yıllar için yeniden artırımda bulunulması şartı aranmaz.

2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesi doğrultusunda KDV artırımında bulunarak özel esaslar kapsamından çıkarılan mükellefler, artırımda bulunulan yıllar için yukarıda belirtilen olumsuzluklar kapsamında tekrar özel esaslara alınmazlar.

Özel esaslar kapsamında olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş olan mükellefler, artırımda bulundukları yıllarda alım yaptıkları mükelleflerle ilgili olumsuzluklar için yapılacak tespitler dolayısıyla özel esaslar kapsamına alınmazlar. Ancak, bu mükellefler hakkında, artırımda bulunulan yıllar için sahte belge kullanma olumsuz tespiti yapılması halinde, Tebliğin (IV/E-5) bölümünde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, sonraki döneme devreden KDV’ye ilişkin düzeltme işlemi neticesinde artırımda bulunulmayan bir yılda tarhiyat yapılması gerekiyorsa, mükellef özel esaslara alınmasa dahi düzeltme işlemi yapılacaktır.

Yukarıda belirtilenler dışındaki sebepler dolayısıyla haklarında özel esaslar uygulananların KDV artırımında bulunmaları ise bunların genel esaslara dönüşlerini sağlamaz. Aynı şekilde yukarıda belirtilenler dışındaki sebepler dolayısıyla haklarında özel esaslar uygulanması gerekenlerin KDV artırımında bulunmaları bunların özel esaslara tabi tutulmasını engellemez.

7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında KDV artırımında bulunmasına bağlı olarak özel esaslar kapsamından çıkarılan veya özel esaslar kapsamına alınmayan mükelleflerin iade taleplerinde, haklarında olumsuzluk bulunan mükelleflerden alımlarının bulunduğunun tespiti halinde, Tebliğin (IV/E-11) bölümünde belirtilen hükümlerin uygulanacağı tabiidir.

7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendi uyarınca, mezkûr maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla haklarında, 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesi devam edenlerin bu maddede belirtilen süre ve öngörülen şekilde KDV artırımında bulunmaları durumunda, söz konusu vergi incelemesinin tamamlanmasına kadar bu artırımlara ilişkin olarak tahakkuk işlemlerinin bekletilmesi gerekmektedir. Bu durumda olan ve 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin KDV artırımında bulunmuş olan mükelleflerin genel esaslara dönüşleri, vergi incelemesinin ilgili maddede belirtilen sürede sonuçlandırılamaması veya yapılan vergi incelemesinde bu fiillerin varlığının tespit edilmemesi ve maddede öngörülen diğer şartların sağlanması durumunda, vergi artırımı sonucunda hesaplanan vergilerin ödenmesi veya taksit imkanından faydalanılacaksa yukarıda belirtildiği şekilde teminat gösterilmesi halinde yerine getirilir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Sosyal Medyada Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir