Yazar - admin

2021/19 Kentsel Dönüşüm Çerçevesinde Yapılan İnşaat Taahhüt Hizmetleri için KDV oranı %1’e düşürülmüştür

Deprem riskini ortadan kaldırmak amacıyla, kamuoyunda kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 2012 yılında yasalaşmıştır. 6306 sayılı yasanın amacı, afet riski altındaki alanlarda sağlıklı ve güvenli yaşama çevreleri oluşturmak için gerekli usul ve esasları düzenlemektir. Afet riski bulunan binaların yenilenmesi için vergisel teşvikler de yarar sağlayabilmektedir.  30 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3740 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kentsel dönüşümü teşvik edici bir karakter taşımaktadır. Kararla, kentsel dönüşüm...

Devamı...

2021/18 Özel İletişim Vergisi Oranı Artırılmıştır

Özel İletişim Vergisi,1999 yılında yaşanan Marmara Depremi yaralarını sarmak amacıyla, 26.11.1999 tarihli 4481 sayılı Kanunun 8’nci maddesi ile 31 Aralık 2000 tarihine kadar “geçici” olarak uygulanmak üzere getirilen vergilerden biridir. Daha sonradan kalıcı hale getirilen Özel İletişim Vergisi 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun yeniden düzenlenen 39’ncu maddesinde yer almaktadır.  Resmi Gazete’nin 30 Ocak 2021 tarihli nüshasında yayınlanan 3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, aşağıdaki hizmetlere ilişkin Özel...

Devamı...

2021/17 E Defter Beratlarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenmesi tercihini yapmak için son tarih 31 Ocak 2021

Resmi Gazete’nin 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı nüshasında yayımlanan 3 Sıra No'lu Elektronik Defter Tebliğin “4.3.4” bölümünde aylık dönemler için oluşturulacak e-Defterlerin berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi imkanı getirilmiştir.   Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 14 Ocak 2021 tarihli duyurusunda da bildirdiği üzere, bu kapsamda; Geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak...

Devamı...

2021/16 Çeklerde muhatap bankaların hamile ödemekle sorumlu olduğu tutar değişti

Resmi Gazete’nin 25 Ocak 2021 sayılı nüshasında yer alan “Çek Defterlerinin Baskı Şekline Ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile çekin muhatabı olan bankanın düzenleyici tarafından hariç olmak üzere süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için, karşılığının hiç...

Devamı...

2021/15 Kovid 19 Nedeniyle Mücbir Sebep (VUK GT 524)

Yaşanan Kovid 19 (Covid 19) salgını nedeniyle, İçişleri Bakanlığı bazı işyerlerinin faaliyetlerini geçici süreliğine durdurmaktadır.   Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kovid 19 salgını nedeniyle faaliyeti tamamen durdurulan, işyerleri için mücbir sebebin varlığını kabul etmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlemesine göre, 1 Aralık 2020 tarihinde başlayan mücbir sebep hali İçişleri Bakanlığı’nın faaliyet durdurma yasağı bitinceye kadar sürecektir.  UYGULAMANIN YASAL DAYANAĞI  Uygulamanın yasal dayanağını 213 sayılı Vergi Usul...

Devamı...

2021/14 Ba ve Bs Formlarında Uygulama Değişikliği

E-fatura, e-arşiv fatura, e-SMM makbuzu şeklindeki elektronik ortamda düzenlenen belgelerin ağırlığı giderek artmaktadır. Diğer taraftan, elektronik ortamda içeriği paylaşılan belgelerin bir kez daha form Ba ve Bs olarak paylaşılması, muhasebe meslek mensuplarında gereksiz ek işyükü ortaya çıkarmaktadır. Konuyla ilgili olarak beklenen değişiklik, bugünkü Resmi Gazetede yer alan 523...

Devamı...

2021/13 Değerli Konut Vergisi’nin Uygulamasına İlişkin Esaslar

GİRİŞ Değerli Konut Vergisi’nin yasal düzenlemeleri, 05/12/2019 tarih ve 7194 sayılı Kanunla 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen Dördüncü Kısımda (md. 42-48) yer almaktadır. 7194 sayılı Kanunla yapılan düzenlemenin kamuoyunda büyük eleştiriler alması nedeniyle, henüz uygulamaya girmeden Değerli Konut Vergisinde önemli değişiklikler yapılmıştır. 14/2/2020 tarih ve 7221...

Devamı...

2021/12 İşsizlik Sigortası Kanunu’ndaki destek tutarları artırıldı

13 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3423 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (CK) ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda geçen çalışanlara ve işverenlere yapılan destekler asgari ücretin artışı oranında (%21,56) artırılmıştır. Yeni tutarlar Ocak 2021 döneminden geçerli olmak üzere uygulanacaktır. 3423 CK’da bahsi geçen destekler aşağıdadır ; 4447 sayılı...

Devamı...

2021/10 E-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Yüklenme Süreleri Hakkında

   19/10/2019 tarihli Resmî Gazete’de yapılan değişiklik ile 1 sıra no.lu Elektronik Defter Genel Tebliğiyle, Ocak-ŞubatMart/2020 dönemlerine ait e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, Özel Entegratörlerin Bilgi İşlem Sistemlerinde ya da Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sisteminde 1/1/2020 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi mecburiyeti...

Devamı...

2021/9 2020 yılı Nakit Sermaye Teşviki faiz oranı %19,62 olarak kullanılacaktır

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun md. 10/1-ı’da nakit sermaye artış teşviki düzenlenmiştir. İlgili düzenleme uyarınca,  “… sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son...

Devamı...