Diğer Hukuk

2021/33 Kıymetli Madenlerle İlgili Olarak Kambiyo Mevzuatında Değişikler Yapılmıştır

Kıymetli madenlerin yurda sokulması ve ihracatına ilişkin düzenlemeler, kambiyo mevzuatında yer almaktadır. Konuyla ilgili olarak 3557 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik sonrasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı kıymetli madenler konusunda bir yönetmelik ve üç tebliğ değişikliği yapmıştır. Konu genel...

Devamı...

2021/29 526 nolu VUK GT ile E-Belge Uygulamasında yapılan değişiklikler

E-fatura, e-arşiv fatura ve e-irsaliye gibi elektronik belgeuygulamalarına ilişkin detaylı düzenlemeler, 509 seri noluVUK Genel Tebliği’nde yer almaktadır. 9 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 526 sıranolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile 509 nolu VUK GT’ndebazı değişiklikler yapılmıştır. Yayımı (9 Şubat 2021) tarihinde yürürlüğe giren GenelTebliğde yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir. SAĞLIK...

Devamı...

2021/28 Serbest Bölgelerde Üretim Faaliyetinde Çalışanlardaki Gelir Vergisi İstisnası Koşulları 2020 yılı için Hafifletildi

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3’ncümaddesinde bu bölgede yapılan faaliyetler ilgili vergiistisnaları düzenlenmiştir. Aynı maddenin İkinci fıkrasının “b”bendi uyarınca, üretim birimlerinde çalışanların kazançlarıiçin geçerli olan gelir vergisi istisnası aşağıdaki şekildedüzenlenmiştir. b) (Değişik: 9/2/2017-6772/7 md.) Bu bölgelerde üretilenürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurt dışına ihraçeden mükelleflerin istihdam ettikleri personele...

Devamı...

2021/20 Türkiye’de Yerleşik Kişiler Arasında Dövizli Konaklama Sözleşmesi Düzenlenebilecektir

85 numaralı Cumhurbaşkanı Kararla 32 sayılı Karara eklenen4/g bendi ile, Türkiye’de yerleşik kişiler arasında bir çoksözleşme türünün dövizli olarak yapılması yasaklanmış,konuya ilişkin istisnaları getirme konusunda Hazine ve MaliyeBakanlığı’na yetki verilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 16Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlamış olduğu 2018-32/52 nolu Genel Tebliğ ile hizmet sözleşmesine ilişkinistisnaları...

Devamı...

2021/17 E Defter Beratlarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenmesi tercihini yapmak için son tarih 31 Ocak 2021

Resmi Gazete’nin 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı nüshasında yayımlanan 3 Sıra No'lu Elektronik Defter Tebliğin “4.3.4” bölümünde aylık dönemler için oluşturulacak e-Defterlerin berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi imkanı getirilmiştir.   Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 14 Ocak 2021 tarihli duyurusunda da bildirdiği üzere, bu kapsamda; Geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak...

Devamı...

2021/16 Çeklerde muhatap bankaların hamile ödemekle sorumlu olduğu tutar değişti

Resmi Gazete’nin 25 Ocak 2021 sayılı nüshasında yer alan “Çek Defterlerinin Baskı Şekline Ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile çekin muhatabı olan bankanın düzenleyici tarafından hariç olmak üzere süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için, karşılığının hiç...

Devamı...

2021/11 Ülke Bazlı Raporlar İçin Aktivasyon Süreci Tamamlanan Ülkeler

Çok taraflı Otomatik Bilgi Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması kapsamında, bir ülke idaresine sunulan Ülke Bazlı Raporlarının imzacı taraf konumundaki ilgili ülkenin yetkili idaresi ile paylaşılmaktadır. Türkiye’nin anlaşmayı onaylamasını müteakip, çeşitli ülkelerle aktivasyon süreci tamamlanmıştır. OECD’nin internet sitesinde yer alan güncel bilgiye göre, Ülke Bazlı Raporlara...

Devamı...

2021/8 Vadeli Çeklerde Süre Uzatımı Hamiline Yazılı Pay Senetleri

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete’nin 31351 sayılı 5. Mükerrer nüshasında yayımlanmış olan 7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’la bazı kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler ilişkin özet bilgi aşağıdadır; VADELİ ÇEKLERİN İBRAZ YASAĞI SÜRESİ UZATILDI 7262 sayılı Kanunun 26. maddesi ile; 5941...

Devamı...

2021/6 2021’de Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri

210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli tabloda yer alan Değerli Kağıtların bedelleri yer almaktadır. Resmi Gazete’nin 31 Aralık 2020 tarihli 5. Mükerrer nüshasındaki Muhasebat Genel Müdürlüğü 66 Sıra Nolu Genel Tebliği ile (Sirkülerimiz ekinde verilmiştir.) belirlenen, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli değerli kağıt bedelleri aşağıdaki gibidir. Saygılarımızla, Dr. Celal Çelik Yeminli Mali Müşavir ECC...

Devamı...

2020/90 Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri Nolu Genel Tebliğ yayınlanmıştır

“Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri Nolu Genel Tebliğ" 28 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tebliğ’de 7256 sayılı Kanun’un 21. maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 93 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Tebliğ özetle gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında...

Devamı...