Gelir ve Kurumlar Vergisi

2021/48 Mikro İhracat İndirimi ve Esnaf Muaflığı Uygulamaları (314 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Açıklamaları)

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/16 maddesinde, İnternetten küçük ölçekli ihracat yapan gelir vergisi mükelleflerine dönük bir gelir vergisi indirimi yer almaktadır. Belli şartların gerçekleşmesi halinde, posta veya hızlı kargo taşıma şirketleri aracılığı ile mikro ihracat yapan gerçek kişilerin elde ettikleri kazancın %50’sinin gelir vergisi matrahından düşülmesi öngörülmektedir. Bu indirimden kurumlar...

Devamı...

2021/44 7316 sayılı Kanun Değişiklikleri

22 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7316 sayılı Kanunla çeşitli Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir. • Kurumlar Vergisi oranı 2021 için %25’e 2022 yılı için %23’e yükseltilmiştir. 2021 yılı ilk geçici vergi dönemi için vergi oranı %20 olmakla birlikte, izleyen dönem geçici vergi oranları da kurumlar vergisi...

Devamı...

2021/43 KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Form Ba-Bs ve E-Defter Beratlarına ilişkin Süreler Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesine 22 Nisan 2021 tarihi saat 19:15 itibariyle konulan bir duyuru Nisan ayındaki bazı beyanname ve bildirimlerin yasal süreleri uzatılmıştır. Konuyu açıklayan ekte yer alan 133 nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile aşağıdaki sürelerin uzatıldığı ilan edilmiştir; • 26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken...

Devamı...

2021/40 Mevduat ve Katılım Hesapları ile Bazı Menkul Kıymetlerdeki Faiz Stopaj İndirimleri 31 Mayıs 2021’e kadar Uzatılmıştır

MEVDUAT VE KATILIM HESAPLARI STOPAJLARI  3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (CK) ile 30 Eylül 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında açılacak ya da vadesi yenilecek olan vadesiz ve özel cari hesaplara ait faiz ve kâr paylarına uygulanan tevkifat oranları aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde düşürülmüştü. (ECC 71 Nolu Sirküler)   Cumhurbaşkanı’nın 22 Aralık 2020 tarihli 3321 sayılı kararı ile düşük oranlı tevkifat uygulaması 31 Mart 2021’e kadar açılacak hesaplarda da uzatılmıştı. (ECC 98 Nolu Sirküler)  Bu defa 1 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yer alan...

Devamı...

2021/38 2020 Yılı Ücret Gelirlerinin Beyanı

7194 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle, 2020 yılından itibaren ücret gelirlerinin beyanına ilişkin kurallar değiştirilmiştir. Yapılan en önemli değişiklik, yıllık tutarı 600.000 TL’nı aşan ücretlerin, tek işverenden alınsa dahi beyan edilmesi zorunluluğudur. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde usulsüzlük ve vergi cezaları ile karşılaşılabilir. Buna göre, 2020 yılındaki aylık ortalama net ücret...

Devamı...

2021/37 2020 Kira Gelirlerinin Beyanı

2020 yılında Kira elde eden kişilerin, Mart ayı içerisinde Gelir Vergisi Beyannamesi vermesi ve ortaya çıkan vergileri, Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödemesi gerekmektedir. Oldukça detaylı olan bu konu, ekte yer alan Sirkülerimizde özetlenmiştir. Gerek konunun içeriğinde ve gerekse ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı rehberlerinin linklerine 2021/37 nolu Sirkülerin...

Devamı...

2021/29 526 nolu VUK GT ile E-Belge Uygulamasında yapılan değişiklikler

E-fatura, e-arşiv fatura ve e-irsaliye gibi elektronik belgeuygulamalarına ilişkin detaylı düzenlemeler, 509 seri noluVUK Genel Tebliği’nde yer almaktadır. 9 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 526 sıranolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile 509 nolu VUK GT’ndebazı değişiklikler yapılmıştır. Yayımı (9 Şubat 2021) tarihinde yürürlüğe giren GenelTebliğde yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir. SAĞLIK...

Devamı...

2021/28 Serbest Bölgelerde Üretim Faaliyetinde Çalışanlardaki Gelir Vergisi İstisnası Koşulları 2020 yılı için Hafifletildi

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3’ncümaddesinde bu bölgede yapılan faaliyetler ilgili vergiistisnaları düzenlenmiştir. Aynı maddenin İkinci fıkrasının “b”bendi uyarınca, üretim birimlerinde çalışanların kazançlarıiçin geçerli olan gelir vergisi istisnası aşağıdaki şekildedüzenlenmiştir. b) (Değişik: 9/2/2017-6772/7 md.) Bu bölgelerde üretilenürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurt dışına ihraçeden mükelleflerin istihdam ettikleri personele...

Devamı...

2021/24 7263 sayılı Kanunla Teknopark, Arge ve Tasarım Merkezleriyle İlgili Yapılan Düzenlemeler

7263 SAYILI KANUNDA YER ALAN DÜZENLEMELER 3 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7261 sayılıTEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZIKANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile, 9farklı Kanunda değişiklikler yapılmıştır.Değişiklik yapılan Kanunlar, Kanundaki maddedüzenlemesindeki sıralamaya göre aşağıdaki gibidir. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini KorumaHakkında Kanun4734 sayılı Kamu...

Devamı...

2021/23 Yıllara Sari İnşaat İşlerindeki Gelir Vergisi Stopaj Oranı %5’e Çıkarıldı

4 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3491 sayılıCumhurbaşkanlığı Kararı ile 193 sayılı Gelir VergisiKanunu’nun 42’nci maddesin bahsi geçen Yıllara Sari İşlereilişkin olarak yapılan istihkak ödemeleri üzerinden GVK94’ncü maddesi kapsamında yapılan tevkifat kesintisioranı %3’ten %5’e çıkarılmıştır.Bu uygulamaya paralel olarak 5520 Sayılı Kurumlar VergisiKanun’un 30. maddesinde ve GVK’nın 42. maddesindebahsi...

Devamı...