Türk Ticaret Kanunu

2021/53 Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklikler

Anonim Şirket Genel Kurullarının yapılmasına ilişkin Ticaret Bakanlığı yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Özellikle hamiline yazılı hisse senedi çıkarmış olan Şirketleri ilgilendiren değişiklikler için, 2021/53 nolu Sirkülerimize bakılabilir

Devamı...

2021/49 Çeklerde İbraz Kısıtlaması

Tam kapanma kısıtlamaları çerçevesinde kabul edilen, 7318 sayılı Kanun ile 7226 sayılı Kanuna eklenen Geç. md. 3 uyarınca, 30 Nisan 2021 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında aşağıdaki işlemler yapılamaz. • İbraz süresi gelen çekler ibraz edilemez, • Kambiyo senedine bağlı alacaklar için icra ve iflas takibi yapılamaz, • Kamu kuruluşlarının alacakları için icra...

Devamı...

2021/41 Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

7262 sayılı Kanunla Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, halka açık olmayan şirketlerdeki hamiline yazılı hisselerin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmesi gerekmektedir. Bildirime ilişkin son tarih, 31 Aralık 2021’dir. Ayrıca, hamiline yazılı hisse senetlerini devralan kişilerin de bu alışlarını MKK’ya bildirmesi gerekmektedir. Bildirimlerin zamanında yapılmaması, pay sahipliği haklarının kullanımına engel olabileceği...

Devamı...

2021/8 Vadeli Çeklerde Süre Uzatımı Hamiline Yazılı Pay Senetleri

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete’nin 31351 sayılı 5. Mükerrer nüshasında yayımlanmış olan 7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’la bazı kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler ilişkin özet bilgi aşağıdadır; VADELİ ÇEKLERİN İBRAZ YASAĞI SÜRESİ UZATILDI 7262 sayılı Kanunun 26. maddesi ile; 5941...

Devamı...

2021/5 2021’de TTK md. 1530 uygulamasında geçerli temerrüt faiz oranı %18,25 olarak belirlendi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530. maddesinde yer alan ve mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelere ilişkin olarak sözleşmelerde yer almayan yada sözleşmelerde bu konuyla ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık %18,25 olarak, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı ise 385,00 TL olarak belirlenmiştir.        Konuya ilişkin T.C. Merkez...

Devamı...

2020/102 Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

Sermaye Şirketlerinin sermaye kaybı ve borca batıklık durumları, Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı maddesinde düzenlenmiştir. Madde metni aşağıdaki gibidir. “3. Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu" a) Çağrı ve bildirim yükümü MADDE 376- (1) Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı...

Devamı...

2020/100 Defter Tasdiklerine İlişkin Hatırlatma

Bu sirkülerimizde Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fiziki veya elektronik ortamda tutulacak ticari defterlerin onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esaslarını belirleyen ve 19 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ kapsamında değerlendireceğiz. Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 5....

Devamı...

2020/81 Kar Dağıtım Kısıtlaması Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır

7244 sayılı Kanunun 12’nci maddesiyle 6102 sayılı TTK’na eklenen Geçici 13’ncü madde ile geçici süreli uygulanmak üzere, Şirket genel kurullarının kâr dağıtımlarına dönük yetkileri kısıtlanmış ve Cumhurbaşkanına kısıtlama süresini üç aya kadar uzatma ve kısaltma yetkisi verilmiştir. Kâr dağıtımı konusundaki kısıtlamalar konusu ECC Denetimin 2020/10, 2020/19, 2020/33 numaralı...

Devamı...

2020/69 Sermaye Şirketlerinin Kâr Dağıtımına Dönük Kısıtlama 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında çıkarılan 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na eklenen Geçici 13’ncü madde ile, Sermaye Şirketlerinin kâr dağıtımlarına dönük kısıtlamalar getirilmiştir. Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısıtlamaların uygulanma süresi, 2020 yılsonuna kadar uzatılmış olmaktadır. Kısıtlamayı düzenleyen, Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici...

Devamı...

2020/43 Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bugün (18,06,2020) yayınlanan Resmi Gazetede PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on sekiz ay’a kadar taksitlendirme imkanı getirilmiştir. Bahsi geçen yönetmelik ekte yer almaktadır EK : Perakende Ticarette Uygulanacak...

Devamı...