Tüm Yazılar

2021/50 GİB e-Belge İptal Kılavuzu

Mükellefler kendi düzenledikleri veya alıcısı oldukları e-arşiv faturalar ve e-SM makbuzları ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi üzerinden 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren iptal bildirimlerini yapacaklardır. Konuyu açıklayan Kılavuz, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. Uygulamanın genel açıklamasına ekte yer alan 2021/50 numaralı Sirkülerimizde yer verilmiştir.

Devamı...

2021/49 Çeklerde İbraz Kısıtlaması

Tam kapanma kısıtlamaları çerçevesinde kabul edilen, 7318 sayılı Kanun ile 7226 sayılı Kanuna eklenen Geç. md. 3 uyarınca, 30 Nisan 2021 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında aşağıdaki işlemler yapılamaz. • İbraz süresi gelen çekler ibraz edilemez, • Kambiyo senedine bağlı alacaklar için icra ve iflas takibi yapılamaz, • Kamu kuruluşlarının alacakları için icra...

Devamı...

2021/48 Mikro İhracat İndirimi ve Esnaf Muaflığı Uygulamaları (314 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Açıklamaları)

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/16 maddesinde, İnternetten küçük ölçekli ihracat yapan gelir vergisi mükelleflerine dönük bir gelir vergisi indirimi yer almaktadır. Belli şartların gerçekleşmesi halinde, posta veya hızlı kargo taşıma şirketleri aracılığı ile mikro ihracat yapan gerçek kişilerin elde ettikleri kazancın %50’sinin gelir vergisi matrahından düşülmesi öngörülmektedir. Bu indirimden kurumlar...

Devamı...

2021/47 2021 yılı Birinci Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bugün tarihli bilgilendirmesine istinaden, 2021 yılı Birinci Dönem Geçici Vergi beyannamelerinin verilme ve verginin ödenme süreleri 31 Mayıs 2021 tarihine uzatılmıştır. Konuya ilişkin detay açıklama, ekte yer alan 2021/47 numaralı Sirkülerimizde yer almaktadır.

Devamı...

2021/46 Sözleşme Fesih Yasağı 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Koronavirüs salgını nedeniyle İş Kanunu’nun geçici 10’ncu maddesinde işten çıkarmaya dönük kısıtlama getirilmişti. Cumhurbaşkanı Kararlarıyla geçici kısıtlamanın süresi 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Konuya ilişkin açıklamalarımız, ekte yer alan 2021/46 nolu Sirkülerimizde yer almaktadır

Devamı...

2021/45 Geceleme Hizmetlerine İlişkin KDV oranı Haziran ayında da %1 olarak uygulanacaktır

Yeni Koronavirüs salgının olumsuz etkilerini hafifletmek için konaklama (geceleme) hizmetlerindeki KDV oranı %8’den %1’e indirilmişti. 3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile indirimli KDV oranının süresi Haziran ayını kapsayacak şekilde uzatılmıştır. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, ECC Denetimin 2021/45 nolu Sirküler ekinde yer almaktadır

Devamı...

2021/44 7316 sayılı Kanun Değişiklikleri

22 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7316 sayılı Kanunla çeşitli Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir. • Kurumlar Vergisi oranı 2021 için %25’e 2022 yılı için %23’e yükseltilmiştir. 2021 yılı ilk geçici vergi dönemi için vergi oranı %20 olmakla birlikte, izleyen dönem geçici vergi oranları da kurumlar vergisi...

Devamı...

2021/43 KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Form Ba-Bs ve E-Defter Beratlarına ilişkin Süreler Uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesine 22 Nisan 2021 tarihi saat 19:15 itibariyle konulan bir duyuru Nisan ayındaki bazı beyanname ve bildirimlerin yasal süreleri uzatılmıştır. Konuyu açıklayan ekte yer alan 133 nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile aşağıdaki sürelerin uzatıldığı ilan edilmiştir; • 26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken...

Devamı...

2021/42 Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) Süresi 30 Haziran 2021’e kadar uzatıldı

23 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3910 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kısa çalışma ödeneği süresi 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Ekte yer alan 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesi ile 31.01.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma...

Devamı...

2021/40 Mevduat ve Katılım Hesapları ile Bazı Menkul Kıymetlerdeki Faiz Stopaj İndirimleri 31 Mayıs 2021’e kadar Uzatılmıştır

MEVDUAT VE KATILIM HESAPLARI STOPAJLARI  3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (CK) ile 30 Eylül 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında açılacak ya da vadesi yenilecek olan vadesiz ve özel cari hesaplara ait faiz ve kâr paylarına uygulanan tevkifat oranları aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde düşürülmüştü. (ECC 71 Nolu Sirküler)   Cumhurbaşkanı’nın 22 Aralık 2020 tarihli 3321 sayılı kararı ile düşük oranlı tevkifat uygulaması 31 Mart 2021’e kadar açılacak hesaplarda da uzatılmıştı. (ECC 98 Nolu Sirküler)  Bu defa 1 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yer alan...

Devamı...