Vergi Usul Kanunu

2021/50 GİB e-Belge İptal Kılavuzu

Mükellefler kendi düzenledikleri veya alıcısı oldukları e-arşiv faturalar ve e-SM makbuzları ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi üzerinden 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren iptal bildirimlerini yapacaklardır. Konuyu açıklayan Kılavuz, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. Uygulamanın genel açıklamasına ekte yer alan 2021/50 numaralı Sirkülerimizde yer verilmiştir.

Devamı...

2021/47 2021 yılı Birinci Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bugün tarihli bilgilendirmesine istinaden, 2021 yılı Birinci Dönem Geçici Vergi beyannamelerinin verilme ve verginin ödenme süreleri 31 Mayıs 2021 tarihine uzatılmıştır. Konuya ilişkin detay açıklama, ekte yer alan 2021/47 numaralı Sirkülerimizde yer almaktadır.

Devamı...

2021/39 2021 yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı yüzde 10,09 olarak açıklandı

18/03/2021 tarih ve 56 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2021 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 10,09 (yüzde on virgül sıfır dokuz) olarak tespit edilmiştir. Yeniden değerleme oranı, istisna tutarlarının belirlenmesi, yatırım teşvik tutarlarının güncellenmesi gibi vergi uygulamalarında önem taşımaktadır Dr. Celal Çelik Yeminli Mali Müşavir Ek : 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi...

Devamı...

2021/29 526 nolu VUK GT ile E-Belge Uygulamasında yapılan değişiklikler

E-fatura, e-arşiv fatura ve e-irsaliye gibi elektronik belgeuygulamalarına ilişkin detaylı düzenlemeler, 509 seri noluVUK Genel Tebliği’nde yer almaktadır. 9 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 526 sıranolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile 509 nolu VUK GT’ndebazı değişiklikler yapılmıştır. Yayımı (9 Şubat 2021) tarihinde yürürlüğe giren GenelTebliğde yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir. SAĞLIK...

Devamı...

2021/26 31.12.2020 tarihli Değerleme Kurları

Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği, geçici vergi dahil dönemsonlarında, yabancı para cinsinden varlık, alacak ve borçlarınHazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen güncel dövizkurlarıyla değerlenmesi mecburidir 217 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin 3.1. bölümünde;hesap döneminin kapandığı tarih itibariyle T.C. MerkezBankası’nca Resmi Gazete’de yayımlanan döviz alış kurlarınınesas alınarak döviz değerlemesinin yapılacağı...

Devamı...

2021/17 E Defter Beratlarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenmesi tercihini yapmak için son tarih 31 Ocak 2021

Resmi Gazete’nin 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı nüshasında yayımlanan 3 Sıra No'lu Elektronik Defter Tebliğin “4.3.4” bölümünde aylık dönemler için oluşturulacak e-Defterlerin berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi imkanı getirilmiştir.   Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 14 Ocak 2021 tarihli duyurusunda da bildirdiği üzere, bu kapsamda; Geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak...

Devamı...

2021/15 Kovid 19 Nedeniyle Mücbir Sebep (VUK GT 524)

Yaşanan Kovid 19 (Covid 19) salgını nedeniyle, İçişleri Bakanlığı bazı işyerlerinin faaliyetlerini geçici süreliğine durdurmaktadır.   Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kovid 19 salgını nedeniyle faaliyeti tamamen durdurulan, işyerleri için mücbir sebebin varlığını kabul etmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlemesine göre, 1 Aralık 2020 tarihinde başlayan mücbir sebep hali İçişleri Bakanlığı’nın faaliyet durdurma yasağı bitinceye kadar sürecektir.  UYGULAMANIN YASAL DAYANAĞI  Uygulamanın yasal dayanağını 213 sayılı Vergi Usul...

Devamı...

2021/14 Ba ve Bs Formlarında Uygulama Değişikliği

E-fatura, e-arşiv fatura, e-SMM makbuzu şeklindeki elektronik ortamda düzenlenen belgelerin ağırlığı giderek artmaktadır. Diğer taraftan, elektronik ortamda içeriği paylaşılan belgelerin bir kez daha form Ba ve Bs olarak paylaşılması, muhasebe meslek mensuplarında gereksiz ek işyükü ortaya çıkarmaktadır. Konuyla ilgili olarak beklenen değişiklik, bugünkü Resmi Gazetede yer alan 523...

Devamı...

2021/10 E-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Yüklenme Süreleri Hakkında

   19/10/2019 tarihli Resmî Gazete’de yapılan değişiklik ile 1 sıra no.lu Elektronik Defter Genel Tebliğiyle, Ocak-ŞubatMart/2020 dönemlerine ait e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, Özel Entegratörlerin Bilgi İşlem Sistemlerinde ya da Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sisteminde 1/1/2020 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi mecburiyeti...

Devamı...

2021/4 31.12.2020 tarihli Geçici Vergi Değerlemesinde Uygulanacak Kurlar

Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği, geçici vergi dönem sonlarında ve yılsonlarında, yabancı para cinsinden varlık, alacak ve borçların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen güncel döviz kurlarıyla değerlenmesi mecburidir. 217 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin 3.1. bölümünde; geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle T.C. Merkez Bankası’nca Resmi Gazete’de yayımlanan döviz alış kurları esas alınarak...

Devamı...