2021/60 KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Form Ba-Bs ve E-Defter Beratlarına ilişkin Süreler Uzatılmıştır

8/7/2021 tarihli 136 nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile KDV, DV ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname verme süreleri ile “Form Ba-Bs” Bildirimleri ve E-Defterlerin/E-Beratların oluşturulma, imzalanma ve yüklenme süreleri uzatılmıştır. Söz konusu uzatmanın yer aldığı 136 Sıra No’lu VUK Sirküleri, ECC Denetimin 2021/60 nolu Sirküler ekinde...

Devamı...

2021/59 Varlık Barışı Süresi Uzatılmıştır

Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yurtiçi ve Yurtdışı Varlık Barışının uygulanma süresi yılsonuna uzatılmıştır. Varlık barışı düzenlemesi, yurtdışı varlıkların Türkiye’ye getirilmesini ve yurt içi varlıkların kayda alınmasını içeriyor. Uygulamanın ana hatları aşağıdaki gibidir. • Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Kanun kapsamında...

Devamı...

2021/58 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu Genel Tebliğ 1 ve Gelişmeler

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun yürürlüğe girmiştir. Kanun uygulamasına ilişkin İnternet Vergi Dairesindeki güncellemeler büyük ölçüde tamamlanmıştır. 7256 sayılı Kanunda ele alınan konular aşağıdaki gibidir. • Kesinleşmiş alacakların yapılandırılması, (md.2, md.7) • Kesinleşmemiş alacakların yapılandırılması, (md.3) • İnceleme ve tarhiyat aşamasındaki işlemler (md.4) • Matrah ve vergi artırımı (md.5) • İşletme kayıtlarının düzeltilmesi (Kasa, ortaklardan alacak, stok...

Devamı...

2021/57 7326 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun bugünkü (9 Haziran 2021) tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kasa ve ortaklar cari affı için öngörülen tutar %3 olarak belirlenmiştir. Kısaca Mali Af, Yapılandırma, Vergi Barışı gibi adlarla adlandırılan kanunda başlıca aşağıdaki konular yer almaktadır. • Kesinleşmiş alacakların yapılandırılması, (md.2, md.7) • Kesinleşmemiş alacakların yapılandırılması,...

Devamı...

2021/56 KDV Genel Uygulama Tebliği Değişiklikleri

Geçen hafta (3 Haziran 2021 tarihli ) Resmi Gazetede yayınlanan 36 seri nolu KDV Genel Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. - Finansman gider kısıtlaması nedeniyle KKEG yazılan tutarlara ilişkin KDV tutarlarının indirilebileceğine dönük açıklama yapılmıştır. - KDV tevkifatındaki alt tutar KDV Dahil 2.000 TL’na yükseltilmiştir. Söz konusu tutar daha...

Devamı...

2021/55 Bazı KDV ve Stopaj Oranlarındaki İndirimli Uygulama Süresi 31 Temmuz 2021’e Kadar Uzatılmıştır

Dün öğleden sonra yayınlanan 1 Haziran 2021 tarih ve 31498 sayılı Mükerrer Resmi Gazete ile bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile aşağıdaki vergi indirimlerinin uygulanma süresi, 2 ay eklenmek suretiyle 31 Temmuz 2021 tarihine uzatılmıştır. • 4062 sayılı CK ile, işyeri kiralama hizmetleri ve çeşitli hizmetler %8, restoran yeme içme...

Devamı...

2021/54 Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi Konusunda Gelişmeler

TBMM’nda görüşülmekte olan 2/3622 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmiştir. Komisyondaki görüşmelerde kasa ve ortaklar cari affı için öngörülen tutar %5’ten %3’e indirilmiştir. Teklifin TBMM Genel Kurulunda görüşülecek hali Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. Kısaca Mali Af,...

Devamı...

2021/53 Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklikler

Anonim Şirket Genel Kurullarının yapılmasına ilişkin Ticaret Bakanlığı yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Özellikle hamiline yazılı hisse senedi çıkarmış olan Şirketleri ilgilendiren değişiklikler için, 2021/53 nolu Sirkülerimize bakılabilir

Devamı...

2021/52 31 Mayıs 2021 tarihinde verilmesi gereken E-Defter Beratlarına ilişkin süre 7 Haziran 2021 tarihine uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, VUK Sirküleri ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar verilmesi gereken e-defter beratlarını oluşturma ve GİB sistemine yüklenmesi süresini 7 Haziran 2021 günü sonuna kadar uzatmıştır. Konuya ilişkin olarak 2021/52 nolu Sirkülerimize bakılabilir.

Devamı...

2021/51 Finansman Gider Kısıtlaması ile Çeşitli Konuların yer aldığı 18 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

Güncel mevzuat değişiklikleri ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bugünkü epostanın ekinde sizlere Finansman Gider Kısıtlamasına ilişkin açıklamaları içeren 2021/51 sayılı Sirkülerimizi sunuyoruz. Finansman Gider Kısıtlaması (FGK) uygulamasında öz kaynakları aşan borçlanmalar nedeniyle ortaya çıkan finansman giderlerinin %10’luk kısmının Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak dikkate alınmasıdır. Şirketlerin, geçici vergi dönem sonları...

Devamı...