2021/13 Değerli Konut Vergisi’nin Uygulamasına İlişkin Esaslar

GİRİŞ Değerli Konut Vergisi’nin yasal düzenlemeleri, 05/12/2019 tarih ve 7194 sayılı Kanunla 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen Dördüncü Kısımda (md. 42-48) yer almaktadır. 7194 sayılı Kanunla yapılan düzenlemenin kamuoyunda büyük eleştiriler alması nedeniyle, henüz uygulamaya girmeden Değerli Konut Vergisinde önemli değişiklikler yapılmıştır. 14/2/2020 tarih ve 7221 sayılı Kanun ile değerli konut vergisinde yapılan değişiklikler […]

2021/12 İşsizlik Sigortası Kanunu’ndaki destek tutarları artırıldı

13 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3423 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı (CK) ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda geçen çalışanlara ve işverenlere yapılan destekler asgari ücretin artışı oranında (%21,56) artırılmıştır. Yeni tutarlar Ocak 2021 döneminden geçerli olmak üzere uygulanacaktır. 3423 CK’da bahsi geçen destekler aşağıdadır ; 4447 sayılı İşsizlik Kanununun Geçici 24. Maddesinde yer alan; […]

2021/11 Ülke Bazlı Raporlar İçin Aktivasyon Süreci Tamamlanan Ülkeler

Çok taraflı Otomatik Bilgi Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması kapsamında, bir ülke idaresine sunulan Ülke Bazlı Raporlarının imzacı taraf konumundaki ilgili ülkenin yetkili idaresi ile paylaşılmaktadır. Türkiye’nin anlaşmayı onaylamasını müteakip, çeşitli ülkelerle aktivasyon süreci tamamlanmıştır. OECD’nin internet sitesinde yer alan güncel bilgiye göre, Ülke Bazlı Raporlara ilişkin olarak Türkiye 37 ülkeye bilgi verecek […]

2021/10 E-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Yüklenme Süreleri Hakkında

   19/10/2019 tarihli Resmî Gazete’de yapılan değişiklik ile 1 sıra no.lu Elektronik Defter Genel Tebliğiyle, Ocak-ŞubatMart/2020 dönemlerine ait e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, Özel Entegratörlerin Bilgi İşlem Sistemlerinde ya da Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sisteminde 1/1/2020 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi mecburiyeti getirilmiştir. İlgili Tebliğde ve ek 1’de […]

2021/9 2020 yılı Nakit Sermaye Teşviki faiz oranı %19,62 olarak kullanılacaktır

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun md. 10/1-ı’da nakit sermaye artış teşviki düzenlenmiştir. İlgili düzenleme uyarınca,  “… sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari […]

2021/8 Vadeli Çeklerde Süre Uzatımı Hamiline Yazılı Pay Senetleri

31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete’nin 31351 sayılı 5. Mükerrer nüshasında yayımlanmış olan 7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’la bazı kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler ilişkin özet bilgi aşağıdadır; VADELİ ÇEKLERİN İBRAZ YASAĞI SÜRESİ UZATILDI 7262 sayılı Kanunun 26. maddesi ile; 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 3’üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer […]

2021/7 Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem tazminatı hesaplamasına esas olan 01 Ocak -30 Haziran 2021 dönemi için memur maaş ve katsayıları 6 Ocak 2021 tarih 27998389-11638 sayılı Hazine ve Maliye Bakanlığı Genelgesi’yle duyurulmuştur. Bakanlık, 1 Ocak-30 Haziran 2021 döneminde uygulanacak olan aylık katsayıyı (0,165786), taban aylık katsayısını ise (2,594917) olarak belirlemiştir. Bu katsayıları baz alarak yapılan hesaplamalar sonucunda  1 Ocak […]

2021/6 2021’de Uygulanacak Değerli Kağıt Bedelleri

210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli tabloda yer alan Değerli Kağıtların bedelleri yer almaktadır. Resmi Gazete’nin 31 Aralık 2020 tarihli 5. Mükerrer nüshasındaki Muhasebat Genel Müdürlüğü 66 Sıra Nolu Genel Tebliği ile (Sirkülerimiz ekinde verilmiştir.) belirlenen, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli değerli kağıt bedelleri aşağıdaki gibidir. Saygılarımızla, Dr. Celal Çelik Yeminli Mali Müşavir ECC […]

2021/5 2021’de TTK md. 1530 uygulamasında geçerli temerrüt faiz oranı %18,25 olarak belirlendi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530. maddesinde yer alan ve mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelere ilişkin olarak sözleşmelerde yer almayan yada sözleşmelerde bu konuyla ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık %18,25 olarak, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı ise 385,00 TL olarak belirlenmiştir.        Konuya ilişkin T.C. Merkez […]

2021/4 31.12.2020 tarihli Geçici Vergi Değerlemesinde Uygulanacak Kurlar

Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği, geçici vergi dönem sonlarında ve yılsonlarında, yabancı para cinsinden varlık, alacak ve borçların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen güncel döviz kurlarıyla değerlenmesi mecburidir. 217 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin 3.1. bölümünde; geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle T.C. Merkez Bankası’nca Resmi Gazete’de yayımlanan döviz alış kurları esas alınarak […]