2020/53 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik

2016 yılında çıkarılan 9495 sayılı “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” ile devlet yardımları uygulamasında sistemin etkinliğini ve esnekliğini artırmak amacıyla yatırımların proje bazlı desteklenmesine yönelik yeni düzenlemeler yapılmış bunlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu karar kapsamında, uygun bulunan ve desteklenmesine karar verilen büyük projeler için destekler sağlanmaktadır.

28.06.2020 Tarihli 31169 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2681 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2016/9495 Sayılı Kararda değişiklikler yapılmıştır. Bu kararda yer alan belli başlı değişiklikler aşağıdadır.

  • 2. Maddenin (e) ve (h) bentleri ile “yatırım ve işletme döneminde” ibaresi yürürlükten kaldırılırken E-TUYS ve Kullanıcı tanımları ile ilgili bentler eklenmiştir.  
  • 4 Madde yer alan müracaat unsurları değişmiş, E-TUYS (Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS): E-Devlet Kapısı uygulamasında yer alan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen web tabanlı uygulama), üzerinden müracaat söz konusu olmuştur.
  • Müeyyide başlığı ile yer alan 11. madde’de ; Gerçekleşen sabit yatırım tutarının, Destek Kararda öngörülen toplam sabit yatırım tutarının altında gerçekleşmesi durumunda uygulamanın nasıl yapılacağı ve Destek kararından itibaren 3 yıl içinde yatırıma başlamanın veya Destek Kararında belirtilen yatırım tutarının yüzde onu kadar yatırım harcamasının gerçekleştirildiğinin tevsik edilememesi durumlarında  sonuçların nasıl olacağına ilişkin yeni fıkralar eklenmiştir.
  • Diğer Hükümler başlıklı 12. maddeye Enerji Desteği Uygulamasına ilişkin ek açıklamalar ilave edilmiştir.
  • Aynı maddeye Sigorta Primi İşveren Hissesi desteği uygulamasının yatırım tamamlama vizesinden önce başlanabilmesinin önünü açan yeni bir fıkra eklenmiştir.
  • Yine aynı maddeye Yatırım tamamlama vizesini müteakip üç yıl boyunca her yıl net satışların asgari %2’si kadar araştırma ve geliştirme harcaması yapıldığının yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edilmesi halinde Destek Kararında belirlenen yatırıma katkı oranına beş puan ilave edilmek suretiyle vergi indirimi desteğinin uygulanabileceğine ilişkin de bir fıkra eklenmiştir.

Yukarıda içeriğine özet olarak yer verilmiş olan söz konusu karar Sirküler ekinde yer almaktadır

Saygılarımızla,
Dr. Celal Çelik
Yeminli Mali Müşavir

Ek : 2681 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Ek : 2681 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir