2020/60 İzahata Davet konusundaki 519 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Resmi Gazete’nin 30 Temmuz 2020 tarihli nüshasında 519 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlanmıştır. Söz konusu Genel Tebliğ’de Vergi Usul Kanunu’nun 370’nci maddesinde düzenlenen İzaha Davet müessesesini yeniden düzenleyen söz konusu Genel Tebliği ile 482 nolu VUK Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Sirkülerimizde İzaha davet müessesesi kısaca açıklanmıştır.

İZAHA DAVET MÜESSESESİ HAKKINDA BİLGİ

VUK md. 370’te düzenlenen İzaha davet müessesesi çerçevesinde, yetkili makamlar tarafından yapılan ön tespitlere istinaden bir verginin ziyaa (kayba) uğratıldığına dair işaretler bulunması halinde, mükelleflerden açıklama istenebilmektedir.

Yapılan ön açıklamaya istinaden, mükelleflerin vergi ziyaına yol açmadığı tespit edilir ise, mükellefler incelemeye veya takdire sevk edilmez.

Şayet ön tespitler sonucunda, mükellefin bir vergiyi ziyaa (kayba) uğrattığı tespit edilir ise, bu durumda da mükelleflere indirimli ceza uygulanarak inceleme veya takdire sevk etmeden işlemin sonuçlandırılması mümkün kılınmaktadır.

Ön tespit, Ön Tespit ve İzah Değerlendirme tarafından verginin ziyaa uğramış olabileceği yönünde yapılan tespiti ifade eder.

Ön Tespit ve İzah Değerlendirme Komisyonu, Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatında veya Vergi Denetim Komisyonu nezdinde kurulabilir. Komisyonların görevleri özetle aşağıdaki gibidir.

  • Ön tespitleri yapmak,
  • İzaha davet veya Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge ön tespit yazılarını ilgililere göndermek,
  • Mükelleflerin izahatlarını değerlendirmek, • İzahat değerlendirme sonucunu içerene yazıyı ilgilisine göndermek.

Yukarıdaki belirtilen 100.000 TL ve %5’lik hadler, yıllık bazda ve yapılan ön tespitlerin toplamına göre belirlenmektedir.

Aşağıdaki tabloda İzaha davet yazısına karşı yapılabilecek işlemler ve sonuçları özet olarak gösterilmiştir.

VUK md. 370 izaha davet müessesesi kapsamında verilen beyanname üzerine tahakkuk eden vergiler ile izah zammının mükelleflerce 30 günlük süre içerisinde ödenmemesi durumunda %20 oranında kesilmiş olan indirimli ceza, %50 oranı esas alınarak ikmal edilir ve izah zammının gecikme faizine dönüştürülmesi işlemi yapılır.

İzaha davet yazısında bulunması gereken konular, izahın değerlendirilmesi, yapılacak işlemler ve diğer teknik konular detaylı olarak ekteki 519 nolu VUK Genel Tebliğde açıklanmıştır.

Saygılarımızla,
Dr. Celal Çelik
Yeminli Mali Müşavir

Ek : 519 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir