2020/67 Kısa Çalışma Ödeneği ile İş Sözleşme Fesih Yasağı İki Ay Daha Uzatılmıştır

Resmi Gazete’nin 4 Eylül 2020 tarihli nüshasında 2930 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sözleşme fesih yasağı süresi, 17 Kasım 2020 tarihine (2 ay) uzatılmıştır .

İşten çıkarma yasağı konuş, güncel duruma göre, bu Sirkülerimizde açıklanmıştır.

İş akitlerinin fesih yasağı 17 KASIM 2020 tarihine uzatılmıştır

İş Kanunu’nun geçici 10’ncu maddesinde 7244 sayılı Kanunla yapılan bir düzenleme ile, Kovid 19 salgını nedeniyle, iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshi sınırlandırılmış, sınırlama Cumhurbaşkanı Kararları ile 17 Kasım 2020 tarihine uzatılmıştır. Mevcut düzenlemeye göre, işveren çalışanın sözleşmesini madde kapsamına herhangi bir tazminat ödemeksizin askıya alabilmekte, çalışanlara ise Türkiye İşsizlik Fonundan günlük 39,24 TL (Aylık 1.170,20 TL) ücret ödenmektedir. (Uygulamanın detayları ECC Denetimin 19 numaralı Sirkülerinde açıklanmıştır.)

İş Kanunu geçici md. 10 düzenlemesine göre, işverenler üç ayı geçmemek üzere çalışanları tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermemektedir.

Öte yandan, 7252 sayılı Kanunun 5’nci maddesi ile yapılan düzenleme ile, İş akdinin feshine ilişkin istisnai durumlar genişletilmiş ve uygulamanın yürürlük süresini ve işverenin ücretsiz izne çıkarabileceği süreleri uzatma konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin kullanılma süresi  30 Haziran 2021 tarihine uzatılmıştır.

Yeni düzenleme çerçevesinde, işveren aşağıdaki durumlar dışında, işverenler çalışanla olan iş akdini feshedemez. (Aşağıda b,c,d bentlerinde gösterilen haller, 7252 sayılı Kanun ile getirilen yeni istisnai durumları içermektedir.)

a. İş Kanunun 25/1- (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler,
b. Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,
c. İşyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi,
d. İlgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri,

4857 sayılı Kanunun Geçici 10’ncu maddesinde yer alan hükümlere aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret (2020 yılı için bu rakam 2943 TL) tutarında idari para cezası verilir

7252 sayılı Kanunu’nun 5’nci maddesinde yapılan değişiklik sonrasında, İş Kanunu’nun Geçici 10’ncu maddesi aşağıdaki gibi olmuştur.

Saygılarımızla,
Dr. Celal Çelik
Yeminli Mali Müşavir

Ek : 2930 sayılı Kararı Cumhurbaşkanı Kararı

ECC 67 Sirküler Eki: 2930 sayılı Kararı Cumhurbaşkanı Kararı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir