2020/69 Sermaye Şirketlerinin Kâr Dağıtımına Dönük Kısıtlama 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında çıkarılan 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na eklenen Geçici 13’ncü madde ile, Sermaye Şirketlerinin kâr dağıtımlarına dönük kısıtlamalar getirilmiştir. Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısıtlamaların uygulanma süresi, 2020 yılsonuna kadar uzatılmış olmaktadır. Kısıtlamayı düzenleyen, Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’ncü maddesi, güncellenmiş bir şekilde aşağıdaki gibi olmaktadır

“Geçici Madde 13 – (1) Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 (2948 CK ile bu süre 3 ay uzatılmıştır) tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

(2) Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar ertelenir

(3) Bu maddenin kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığı yetkilidir.”

Bugünkü (18 Eylül 2020 tarihli) Resmi Gazete yayınlanan ekteki 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, TTK’nun geçici 13’ncü maddesinin uygulanma süresi 3 ay uzatılmıştır. Bu uzatma sonucunda, Anonim ve Limited şirketlerin kâr dağıtımlarına ilişkin kısıtlamanın uygulanma süresi 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Cumhurbaşkanı yasada mevcut 3 aylık uzatma yetkisini kullanmış olup, kendisinin ilave bir uzatma yetkisi bulunmamaktadır

Söz konusu 2948 sayılı CK ile sermaye şirketlerinde, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ;

  • 2019 yılı net dönem kârının yalnızca %25’ine kadarının dağıtımına karar verilebilecektir,
  • Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler kâr dağıtımına konu edilemeyecektir,
  • Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir.

Diğer taraftan, uygulamanın esasları ve istisnaları Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’ncü Maddesinin uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer almaktadır.

Saygılarımızla,
Dr. Celal Çelik
Yeminli Mali Müşavir

Ek : 2948 sayılı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkında Karar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir