2020/76 İhracatçılara Hususi Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslarda Değişiklik

5624 sayılı Kanunun ihracatçılara yeşil pasaport verilmesine dönük md. 14/A-4 düzenlemesi aşağıdaki gibidir.

“(Ek paragraf: 15/7/2016-6728/7 md.) Yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Cumhurbaşkanının belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları kaydıyla, Cumhurbaşkanınca belirlenen esaslara göre dört yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilir.”

Son üç yılda ortalama ihracat tutarı 500 bin ABD Doları ve üstü olan ihracatçılara yeşil pasaport verilmektedir. 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 1770 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen tutarlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Son 3 yıllık ortalama ihracat tutarı (ABD Doları)Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil Pasaport) Verilecek Yetkili Sayısı
 500 bin USD -10 milyon USD1
10.000.001 USD – 25.000.000 USD2
25.000.001 USD – 50.000.000 USD3
50.000.001 USD – 100.000.000 USD4
100 milyon USD üstü 5

07.10.2020 tarih ve 31267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3064 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ihracatçılara verilen hususi (yeşil) pasaport süresi iki yıldan dört yıla çıkarılmıştır.

Daha önceki uygulamada Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen işlemler, bu Karar sonrasında Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecektir. Bu süreç başvuru sahiplerinin belgelerinin önce İhracatçılar Birliği’nin kontrolünden geçmesi ve sonrasında Ticaret Bakanlığı yetkilileri tarafından onaylanması ile sonuçlanır.

Bunun dışında yine aynı Karar’da hususi pasaporta ihracatçı sıfatı ile sahip olanların pasaportların geçerlilik süresi içerisinde bu pasaportu alabilme şartlarından herhangi birini kaybetmeleri durumunda pasaportlarını iade etmeleri gerektiği, bu duruma ilişkin bildirimlerin zamanında yapılmadığının tespiti halinde ise bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlerin dört yıl süre ile hususi pasaport alamayacağına ilişkin hususlar yer almaktadır.

Saygılarımızla,
Dr. Celal Çelik
Yeminli Mali Müşavir

Ek : 3064 Sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair” Cumhurbaşkanı Kararı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir