2021/1 2021 Vergi Parasal Hadleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’nci maddesinde yer alan yetkisi uyarınca, 2020 yılı yeniden değerleme oranını %9,11 olarak açıklamıştır. (ECC Sirküler 2020/87).

Çeşitli vergi kanununda yazılı matrah, istisna, muafiyet vb.tutarlar, bu oran kullanılarak güncellenmiştir. Konuya ilişin Hazine ve Maliye Bakanlığı Genel Tebliğleri, 29 Aralık 2020 tarihli 31349 1. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır

 • –– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 522)
 • –– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 313)
 • –– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33)
 • –– Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)
 • –– Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 19)
 • –– Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)
 • –– Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53)
 • –– Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 53)
 • –– Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)
 • –– Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78)
 • –– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 86)
 • –– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 87)

VERGİ USUL KANUNUNDA BELİRLENEN 2021 YILI HADLERİ

VUK’nun mükerrer 414’ncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 522 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile VUK’ta yer alan parasal hadler 2021 yılı için güncellenmiştir. Söz konusu hadlerden, yaygın olarak kullanılanlar aşağıdaki gibidir .

GELİR VERGİSİ KANUNUNDAKİ 2021 YILI PARASAL HADLERİ

GVK’nun mük. 121’nci maddesinin verdiği yetki çerçevesinde, bu Kanunda geçen çok sayıda parasal had, 313 nolu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğ ile yeniden değerleme oranı çerçevesinde artırılarak 2021 yılı için belirlenmiştir. Hadlerden en 3 yaygın bir şekilde kullanılanları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Detaylar için ilgili 313 sayılı GVK GT’ne bakılabilir.

2021 yılı kazançları için Gelir Vergisi tarifesi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir

1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve GVK md. 75/2-5 bendinde sayılan her nevi menkul kıymetlerden 2020 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratları indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir. 2020 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%9,11 / %10,70 =) % 85,1 olmaktadır. Uygulamanın detayları ile ilgili olarak 313 nolu GVKGT’nin 6’ncı maddesine bakılabilir.

KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMLİ ORANDA KDV İADESİ SINIRI

İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, rakamı 2021 yılı için 18.900 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu eşik değer, 2018 yılı için 11.400 TL , 2019 yılı için 14.100 TL, 2020 yılı için 17.300 TL olarak uygulanmıştı. İndirimli Oranda KDV iadesi için eşik sınır, 2021 yılı için 18.900 TL olarak belirlenmiştir.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN ENGELLİ ARAÇ RAKAMI

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ndan engellilerin araç alışlarına dönük yer alan istisna tutarı, 2021 yılı için geçerli olmak üzere, 8 sayılı Özel Tüketim Vergisi II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği ile güncellenmiştir. Yasanın ilgili maddesinin, parasal tutarının 2021 yılı için güncellenmiş şekli aşağıdaki gibi olmaktadır.

Diğer taraftan 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167/12-a maddesi uyarınca, (8 nolu ÖTV II GT) ile) 330.800 TL’yi aşmayan malül ve engellilerin kullanımına mahsus araçların ithali de Gümrük vergisinden muaftır.

MOBİL TELEFON ABONELİĞİNDEKİ ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI

19 seri nolu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınacak tutar 86 TL olarak belirlenmiştir.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA HADLERİ VE TARİFESİ

52 saylı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğ madde 3 ile 1/1/2021 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları aşağıdaki gibi belirlenmiştir

 • Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 TL),
 • İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 TL,
 • Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703 TL

2021 yılından itibaren uygulanacak olan VİV tarifesi aşağıdaki gibidir. (52 VİVGT md.4)

Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

53 numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile1/1/2021 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmiştir. Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 50 kuruş, diğer belediyelerde 38 kuruş olarak hesaplanacaktır.(53 BGKGT md.3/1). İşyerleri için geçerli Çevre Temizlik Vergisi tutarları, Genel Tebliğin 4’ncü maddesinde yer almaktadır. İlgili Genel Tebliğe linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİ GÜNCELLENMİŞTİR.

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV)yer alan tarifeler, 53 sayılı MTV GT’nin 4’ncü maddesi ile güncellenmiştir. İlgili Genel Tebliği Sirkülerimiz ekinde sunulmuştur.

DAMGA VERGİSİ TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR.

65 seri nolu Damga Vergisi Genel Tebliği ile Damga Vergisi tarifesi güncellenmiştir. Damga vergisine ilişkin üst sınır, 1/1/2021 tarihinden itibaren 3.534.679,90 TL olarak belirlenmiştir. Ticari hayatta yaygın kullanılan bazı sözleşme tipleri için damga vergisi oranları aşağıdaki gibidir.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ TARİFESİ

Emlak Vergisi Kanunu’nda yer alan parasal hadler, 78 nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ ile, yeniden değerleme oranının yarısı (%9,11/2=) %4,555 oranında artırılarak güncellenmiştir. Diğer taraftan, 2021 yılıyla birlikte Değerli Konut Vergisi de uygulanmaya başlanacaktır. 78 nolu EVKGT ile yapılan belirlemeler sonucunda, 5.227.000 TL’nın üzerinde vergi değeri bulunan konutlar için Değerli Konut Vergisi ödenecektir. 7 Değerli Konut Vergisi için uygulanacak Vergi Tarifesi aşağıdaki gibi olmuştur.( 78 EVKGT md. 6)

2021 YILI HARÇ RAKAMLARI

Harçlar Kanunu’nda yer alan harç tutarları, 2021 yılı için güncellenmiştir. Konuyla ilglili olarak 86 nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinin ekinde yer alan tarifeye bakılabilir.

Diğer taraftan, konsolosluk harçlarına ilişkin belirlemeler, aynı Resmi Gazete’de yayınlanan 87 nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile yapılmıştır. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 7,88 TL olarak belirtilerek; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ilgili Genel Tebliğde gösterilmiştir. Söz konusu Genel Tebliğe linke tıklayarak ulaşılabilir. Yararlı olması dileklerimizle.

Saygılarımızla,
Dr. Celal Çelik
Yeminli Mali Müşavir

Ek: 53 seri nolu MTV Genel Tebliği

ECC Sirküler Eki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir