2021/10 E-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Yüklenme Süreleri Hakkında

   19/10/2019 tarihli Resmî Gazete’de yapılan değişiklik ile 1 sıra no.lu Elektronik Defter Genel Tebliğiyle, Ocak-ŞubatMart/2020 dönemlerine ait e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, Özel Entegratörlerin Bilgi İşlem Sistemlerinde ya da Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sisteminde 1/1/2020 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi mecburiyeti getirilmiştir.

İlgili Tebliğde ve ek 1’de yer alan GİB duyurusunda, OcakŞubat-Mart/2020 dönemlerine ait e-Defterler ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, yüklenme süresi 15/01/2021 olarak belirlenmişti. Öte yandan ek 2’deki 8 Ocak 2021 tarihli GİB Duyurusu ile bu süre bu süre 05/02/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Diğer taraftan, 07/01/2021 tarihinde yapılan e-Defter Saklama Uygulama güncellemesi ile söz konusu tarihten itibaren yüklenecek e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının GİB sistemine güncel program indirilmek suretiyle yüklenmesi gerekmektedir. Uygulamanın güncel versiyonuna http://www.edefter.gov.tr/anasayfa.html internet sitesinde “e-Defter Saklama” bölümünden ve eDefter Saklama Kullanıcı Kılavuzunda “2.1 Program Kurulum Dosyasını İndirme” başlıklı bölümünden ulaşılabilir.

E-defter ve berat kopyalarının saklanmasına ilişkin uygulamanın detayları, e-defter Saklama Kullanıcı Kılavuzunda yer almaktadır. Bun göre, 2020 yılı e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları aşağıdaki gibidir.

2021 yılı aylık veya 3 aylık (geçici vergi dönemleri bazında) olarak berat dosyası yükleyenler için e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmak üzere GİB bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı; e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme süresinin son gününü takip eden onbeşinci günün sonuna kadar belirlenmiş olup, dönemler bazında aktarım zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Saygılarımızla,
Dr. Celal Çelik
Yeminli Mali Müşavir

Ekler : 1) 07/01/2021 tarihli e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanması hakkında duyuru

2) 08/01/2021 tarihli Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru

ECC 10 Sirküler Ekleri:  1) 07/01/2021 tarihli e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanması hakkında duyuru 2) 08/01/2021 tarihli Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir