2020/82 İzmir’deki Mükellefler için Ba-Bs formları ile E-defter beratlarının verilme süreleri bir ay uzatılmıştır

30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle, İzmir İlinde bulunan mükelleflerin BaBs formları ile e-defter beratlarını vermelerine ilişkin süreler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 1 ay uzatılmıştır. Ekte yer alan VUK Sirküleri ile 2 Kasım’a kadar verilmesi gereken aşağıdaki süreler 30 Kasım 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır. 2 Kasım 2020 günü sonuna kadar 2020/Eylül dönemine […]

2020/81 Kar Dağıtım Kısıtlaması Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır

7244 sayılı Kanunun 12’nci maddesiyle 6102 sayılı TTK’na eklenen Geçici 13’ncü madde ile geçici süreli uygulanmak üzere, Şirket genel kurullarının kâr dağıtımlarına dönük yetkileri kısıtlanmış ve Cumhurbaşkanına kısıtlama süresini üç aya kadar uzatma ve kısaltma yetkisi verilmiştir. Kâr dağıtımı konusundaki kısıtlamalar konusu ECC Denetimin 2020/10, 2020/19, 2020/33 numaralı Sirkülerinde açıklanmıştır. Daha önce 30.09.2020 olarak belirlenen […]

2020/80 İş Sözleşmesi Fesih Yasağı İki Ay Daha Uzatılmıştır

Resmi Gazete’nin 27 Ekim 2020 tarih 31287 sayılı nüshasında 3135 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sözleşme fesih yasağı süresi, 17 Kasım 2020 tarihinden itibaren (2 ay) uzatılmıştır. İşten çıkarma yasağı konuş, güncel duruma göre, bu Sirkülerimizde açıklanmıştır. İş akitlerinin fesih yasağı 17 KASIM 2020 tarihine uzatılmıştır İş Kanunu’nun geçici 10’ncu maddesinde 7244 sayılı Kanunla yapılan bir […]

2020/79 Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Uzatıldı

27 Ekim 2020 Tarih, 31287 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma ödeneği süresi iki ay daha uzatılmıştır. Daha önce 31/8/2020 tarihli ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2 ay (2020/64 Sayılı Sirkülerimiz) uzatılan kısa çalışma ödeneğinin süresi, uzatılan bu süreden itibaren 2 ay daha (31.12.2020 tarihine kadar) uzatılmıştır Buna göre, […]

2020/78 Yatırım Teşvik Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

16 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yer alan değişiklik tebliğleri ile yatırım teşvik mevzuatını ilgilendiren iki tebliğde bazı değişiklikler yapılmıştır. Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği’nde (E-TUYS Tebliği) yapılan değişiklikler Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen web tabanlı uygulamaya Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) […]

2020/77 2020 yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

19/10/2020 tarih ve 55 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 5,29 (yüzde beş virgül yirmi dokuz) olarak tespit edilmiştir. Yeniden değerleme oranı, istisna tutarlarının belirlenmesi, yatırım teşvik tutarlarının güncellenmesi gibi vergi uygulamalarında önem taşımaktadır Saygılarımızla, Dr. Celal Çelik Yeminli Mali Müşavir Ek : 5520 sayılı […]

2020/76 İhracatçılara Hususi Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslarda Değişiklik

5624 sayılı Kanunun ihracatçılara yeşil pasaport verilmesine dönük md. 14/A-4 düzenlemesi aşağıdaki gibidir. “(Ek paragraf: 15/7/2016-6728/7 md.) Yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Cumhurbaşkanının belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir […]

2020/75 Analiz ve Değerlendirme Sonuçlarına Göre Mükellefiyetin Terkinine İlişkin 520 Sayılı VUK Tebliği

Gerçek bir ticari faaliyeti olmadığı halde, sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirenlerin mükellefiyeti vergi idaresi tarafından silinebilmektedir. Konuya ilişkin yasal dayanak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 160 ve 160/A maddeleridir VUK md. 160 uyarınca, vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporlar ile sahte belge düzenleme amacıyla mükellefiyet açtığı tespit edilenler ile mükellefiyet kaydının devamında gerek […]

2020/74 Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

Cazibe merkezi, görece az gelişmiş bölgelerdeki (aşağıda yer alan 24 il) yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracat artışı yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla, özel sektör yatırımlarını desteklemeye yönelik olarak uygulanacak programdır. Program çerçevesinde, 24 ilde özel sektör tarafından gerçekleştirilen imalat sanayii yatırımları (US-97 Kodu:15-37), çağrı merkezi ve veri merkezi yatırım projeleri desteklenmektedir. […]

2020/73 Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

30 Aralık 2019 Tarihinde imzalanmış olan “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”  01.10.2020 tarih ve (mükerrer) 31261 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3038 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile onaylanmıştır. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte, 30 Aralık 2019 tarihi itibariyle Türkiye Çok Taraflı Uluslararası Anlaşmanın imzacı ülkelerinden bir kabul edilecek ve diğer ülke idarelerine […]