2021/13 Değerli Konut Vergisi’nin Uygulamasına İlişkin Esaslar

GİRİŞ Değerli Konut Vergisi’nin yasal düzenlemeleri, 05/12/2019 tarih ve 7194 sayılı Kanunla 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen Dördüncü Kısımda (md. 42-48) yer almaktadır. 7194 sayılı Kanunla yapılan düzenlemenin kamuoyunda büyük eleştiriler alması nedeniyle, henüz uygulamaya girmeden Değerli Konut Vergisinde önemli değişiklikler yapılmıştır. 14/2/2020 tarih ve 7221 sayılı Kanun ile değerli konut vergisinde yapılan değişiklikler […]

2021/1 2021 Vergi Parasal Hadleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’nci maddesinde yer alan yetkisi uyarınca, 2020 yılı yeniden değerleme oranını %9,11 olarak açıklamıştır. (ECC Sirküler 2020/87). Çeşitli vergi kanununda yazılı matrah, istisna, muafiyet vb.tutarlar, bu oran kullanılarak güncellenmiştir. Konuya ilişin Hazine ve Maliye Bakanlığı Genel Tebliğleri, 29 Aralık 2020 tarihli 31349 1. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de […]

2020/103 7256 sayılı Kanun Borç Yapılandırma Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 ay Uzatılmıştır

Resmi Gazete’nin 30 Aralık 2020 tarih 31350 sayılı nüshasında 3343 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 7256 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 ile 4 maddesinde (13 ve 14. fıkralarındakiler hariç) yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri anılan maddelerde yer alan sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. Buna göre […]

2020/89 Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ yayınlanmıştır

“7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında Resmi Gazete’nin 27 Kasım 2020 tarih 31317 yayılı nüshasında Ticaret Bakanlığı tarafından bir Genel Tebliğ yayınlanmıştır. Ekte yer alan bu tebliğde ; 31.8.2020 ve öncesi tarihlerde Gümrük Kanunu kaynaklı gümrük vergileri ile bu vergiler kapsamında ortaya çıkan idari para cezaları, faizler, […]

2020/88 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7256 sayılı Kanun’la ilgili 1 Seri nolu Genel Tebliği yayınlanmıştır

7256 sayılı Kanunun ödeme kolaylıklarına ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete’nin 27 Kasım 2020 tarih 31317 yayılı nüshasında bir Genel Tebliğ yayınlanmıştır. “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)” başlığını taşıyan genel tebliğde, aşağıdaki alacakların yapılandırılmasına ilişkin detay açıklamalar yer almaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, İl özel […]

2020/86 7256 sayılı Kanunla Mali Mevzuatta Yapılan Değişiklikleri

Bu Kanunda yapılan borç yapılandırılmasına ilişkin konular, ECC Denetim tarafından yayınlanan 2020/84 numaralı Sirküler ile açıklanmıştır. Bu Sirkülerimizde, Vergi Mevzuatını ve İşsizlik Sigortası Kanunu’nu ilgilendiren düzenlemeler açıklanmıştır. 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU’NA İLİŞKİN DÜZENLEMELER Evlerde Üretilen Malları İnternet Ortamında Satanlara Vergi Muafiyeti Getirilmiştir. Gelir Vergisi Kanunu’nun esnaf muaflığını düzenleyen 9’ncu maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. Yapılan […]

2020/84 7256 sayılı Kanun Uyarınca Vergi Borçlarının Yapılandırılması

TBMM tarafından kabul edilen 7256 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile çeşitli kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Bu Sirkülerimizin konusunu, 7256 sayılı Kanunla getirilen borç yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler oluşturmaktadır. 7256 SAYILI KANUNDAKİ YAPILANDIRMANIN KAPSAMI Söz konusu kanunda, varlık barışı düzenlemesinin yanı sıra sadece kesinleşmiş vergi borçlarının yapılandırılmasında dönük düzenlemeler bulunmaktadır. […]

2020/83 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Bir süredir kamuoyunu meşgul eden 7256 sayılı Kanun 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN adını taşıyan 7256 sayılı kanun 46 maddeden oluşmaktadır. 7256 sayılı Kanunda yer alan en kapsamlı ve belki de en geniş insan kitlesini etkileyen düzenlemeler, kamu alacaklarının yapılandırılmasına […]

2020/70 Kambiyo Muamelelerindeki Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi oranı Binde 2’ye indirildi

30.09.2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanan BSMV oranı, 30 Eylül 2020 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere binde 2’ye düşürülmüştür. Bilindiği üzere bu oran 24 Mayıs 2020 tarihinden beri %1 (yüzde bir) olarak uygulanmaktaydı. (35 nolu Sirkülerimiz) Öte yandan, 35 numaralı Sirkülerimizde bahsedilen […]

2020/66 Emlak Vergisine esas 2021 yılı bina normal inşaat metrekare maliyetleri belirlenmiştir

Emlak Vergisine esas olmak üzere 2021 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenmiş olup, belirlenen bu tutarlar 1 Eylül 2020 Tarih, 31231 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 77 seri no’lu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile ilan edilmiştir Buna göre, emlak vergisine konu olan normal binaların […]