2020/70 Kambiyo Muamelelerindeki Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi oranı Binde 2’ye indirildi

30.09.2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanan BSMV oranı, 30 Eylül 2020 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere binde 2’ye düşürülmüştür. Bilindiği üzere bu oran 24 Mayıs 2020 tarihinden beri %1 (yüzde bir) olarak uygulanmaktaydı. (35 nolu Sirkülerimiz) Öte yandan, 35 numaralı Sirkülerimizde bahsedilen […]

2020/66 Emlak Vergisine esas 2021 yılı bina normal inşaat metrekare maliyetleri belirlenmiştir

Emlak Vergisine esas olmak üzere 2021 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenmiş olup, belirlenen bu tutarlar 1 Eylül 2020 Tarih, 31231 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 77 seri no’lu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile ilan edilmiştir Buna göre, emlak vergisine konu olan normal binaların […]

2020/41 Reeskont İşlemlerinde Kullanılacak Faiz Oranı % 10 olarak belirlenmiştir

Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285 maddeleri uyarınca, mükellefler (64 sayılı VUK Sirküleri ile vadeli çekleri dahil olmak üzere) senede bağlanmış vadeli alacaklarını ve borçlarını, değerleme gününün değerine indirgeyebilirler. Oluşan faizler ise dönem gelir tablosuyla ilişkilendirilir.. Banka, banker ve sigorta şirketleri dışındaki vergi mükellefleri, Türk Lirası cinsinden olan alacak ve borçlarının reeskont hesaplamasında, Türkiye Cumhuriyet […]

2020/37 Bir Yıldan Kısa Vadeli Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirlerden Yapılacak Stopaj Oranı % 15 Olarak Belirlenmiştir

Bazı menkul kıymetlerin vergilendirilme esasları, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesinde düzenlenmiştir. Madde uygulamasına ilişkin stopaj oranları ise 23/5/2006 tarih ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. 24 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2569 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 2006/10731 sayılı BKK eki kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) […]

2020/35 Kambiyo Vergisi Oranı Yükseltilmiştir.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca, kambiyo işlemleri, kambiyo satış tutarları üzerinden banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir. 24 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo işlemlerinde geçerli vergi oranı % 0,2 (Binde 2)’den %1 (yüzde 1)’e çıkarılmış ve istisna kapsamı işlemlere sanayi sicil sahibi belgesine haiz işletmelere ile […]

2020/30 I. Geçici Vergi Beyan ve Ödeme Süreleri 28 Mayıs 2020 Tarihine Uzatılmıştır

18 Mayıs 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020 yılı Ocak – Mart dönemi Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 28 Mayıs 2020 tarihi gün bitimine kadar uzatılmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı, toplam süresi 10 gün olan bu uzatmayı Bakanlığa iletilen talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedenleriyle yapmıştır. Uzatmaya ilişkin hukuki düzenleme Gelir İdaresi Başkanlığı […]

2020/25 31.03.2020 tarihli Geçici Vergi Değerlemesinde Uygulanacak Kurlar

Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği, geçici vergi dönem sonlarında da, yabancı para cinsinden varlık, alacak ve borçların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen güncel döviz kurlarıyla değerlenmesi mecburidir. 217 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin 3.1. bölümünde; geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle T.C. Merkez Bankası’nca Resmi Gazete’de yayımlanan döviz alış kurlarının esas alınarak döviz […]