2021/9 2020 yılı Nakit Sermaye Teşviki faiz oranı %19,62 olarak kullanılacaktır

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun md. 10/1-ı’da nakit sermaye artış teşviki düzenlenmiştir. İlgili düzenleme uyarınca,  “… sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari […]

2021/1 2021 Vergi Parasal Hadleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’nci maddesinde yer alan yetkisi uyarınca, 2020 yılı yeniden değerleme oranını %9,11 olarak açıklamıştır. (ECC Sirküler 2020/87). Çeşitli vergi kanununda yazılı matrah, istisna, muafiyet vb.tutarlar, bu oran kullanılarak güncellenmiştir. Konuya ilişin Hazine ve Maliye Bakanlığı Genel Tebliğleri, 29 Aralık 2020 tarihli 31349 1. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de […]

2020/103 7256 sayılı Kanun Borç Yapılandırma Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 ay Uzatılmıştır

Resmi Gazete’nin 30 Aralık 2020 tarih 31350 sayılı nüshasında 3343 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 7256 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 ile 4 maddesinde (13 ve 14. fıkralarındakiler hariç) yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri anılan maddelerde yer alan sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. Buna göre […]

2020/98 Mevduat ve Katılım Hesaplarındaki Geçici Olarak Düşürülen Stopaj Oranları 31 Mart 2021’e kadar açılan Hesaplarda Uygulanmaya Devam Edecektir

Resmi Gazete’nin 23 Aralık 2020 Sayılı nüshasında yer alan 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlara uygulanan tevkifat oranlarında değişiklikler yapılmıştır . 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 1’nci maddesi uyarınca, serbest döviz fonlarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılan tevkifat uygulamasına 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren elde […]

2020/97 Bazı KDV ve Stopaj oranlarındaki İndirim Uygulaması 31 Mayıs 2021’e Kadar Uzatılmıştır. Kovid 19 Aşılarının Tesliminde KDV oranı yüzde 1 olarak belirlenmiştir.

BAZI KDV VE STOPAJ ORANLARINDAKİ İNDİRİM Yeni koronavirüs (Kovid 19) salgınının ekonomiye olan olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla, bazı hizmetlere ilişkin KDV ve gelir vergisi stopaj oranları 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2812 ve 2813 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları ile indirilmişti. (ECC 59 Sayılı Sirküler). Yapılan vergi indirimleri 31 Temmuz 2020 – 31 Aralık 2020 […]

2020/95 Ülke bazlı raporun Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre 26 Şubat 2021’e Uzatılmıştır.

2020/68 sayılı Sirkülerimizde de açıklandığı üzere bir önceki hesap döneminin konsolide finansal tablolarına göre toplam konsolide grup geliri, 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi veya vekil işletmesinin 2019 hesap dönemi için 31/12/2020 tarihine kadar ülke bazlı raporu hazırlaması ve elektronik ortamda (BTRANS) İdareye sunması zorunlu hale […]

2020/90 Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri Nolu Genel Tebliğ yayınlanmıştır

“Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri Nolu Genel Tebliğ” 28 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ’de 7256 sayılı Kanun’un 21. maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 93 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Tebliğ özetle gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve […]

2020/88 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7256 sayılı Kanun’la ilgili 1 Seri nolu Genel Tebliği yayınlanmıştır

7256 sayılı Kanunun ödeme kolaylıklarına ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete’nin 27 Kasım 2020 tarih 31317 yayılı nüshasında bir Genel Tebliğ yayınlanmıştır. “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)” başlığını taşıyan genel tebliğde, aşağıdaki alacakların yapılandırılmasına ilişkin detay açıklamalar yer almaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, İl özel […]

2020/86 7256 sayılı Kanunla Mali Mevzuatta Yapılan Değişiklikleri

Bu Kanunda yapılan borç yapılandırılmasına ilişkin konular, ECC Denetim tarafından yayınlanan 2020/84 numaralı Sirküler ile açıklanmıştır. Bu Sirkülerimizde, Vergi Mevzuatını ve İşsizlik Sigortası Kanunu’nu ilgilendiren düzenlemeler açıklanmıştır. 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU’NA İLİŞKİN DÜZENLEMELER Evlerde Üretilen Malları İnternet Ortamında Satanlara Vergi Muafiyeti Getirilmiştir. Gelir Vergisi Kanunu’nun esnaf muaflığını düzenleyen 9’ncu maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. Yapılan […]

2020/84 7256 sayılı Kanun Uyarınca Vergi Borçlarının Yapılandırılması

TBMM tarafından kabul edilen 7256 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile çeşitli kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Bu Sirkülerimizin konusunu, 7256 sayılı Kanunla getirilen borç yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler oluşturmaktadır. 7256 SAYILI KANUNDAKİ YAPILANDIRMANIN KAPSAMI Söz konusu kanunda, varlık barışı düzenlemesinin yanı sıra sadece kesinleşmiş vergi borçlarının yapılandırılmasında dönük düzenlemeler bulunmaktadır. […]