2020/76 İhracatçılara Hususi Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslarda Değişiklik

5624 sayılı Kanunun ihracatçılara yeşil pasaport verilmesine dönük md. 14/A-4 düzenlemesi aşağıdaki gibidir. “(Ek paragraf: 15/7/2016-6728/7 md.) Yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Cumhurbaşkanının belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir […]

2020/75 Analiz ve Değerlendirme Sonuçlarına Göre Mükellefiyetin Terkinine İlişkin 520 Sayılı VUK Tebliği

Gerçek bir ticari faaliyeti olmadığı halde, sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirenlerin mükellefiyeti vergi idaresi tarafından silinebilmektedir. Konuya ilişkin yasal dayanak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 160 ve 160/A maddeleridir VUK md. 160 uyarınca, vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporlar ile sahte belge düzenleme amacıyla mükellefiyet açtığı tespit edilenler ile mükellefiyet kaydının devamında gerek […]

2020/74 Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

Cazibe merkezi, görece az gelişmiş bölgelerdeki (aşağıda yer alan 24 il) yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracat artışı yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla, özel sektör yatırımlarını desteklemeye yönelik olarak uygulanacak programdır. Program çerçevesinde, 24 ilde özel sektör tarafından gerçekleştirilen imalat sanayii yatırımları (US-97 Kodu:15-37), çağrı merkezi ve veri merkezi yatırım projeleri desteklenmektedir. […]

2020/73 Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır

30 Aralık 2019 Tarihinde imzalanmış olan “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”  01.10.2020 tarih ve (mükerrer) 31261 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3038 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile onaylanmıştır. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte, 30 Aralık 2019 tarihi itibariyle Türkiye Çok Taraflı Uluslararası Anlaşmanın imzacı ülkelerinden bir kabul edilecek ve diğer ülke idarelerine […]

2020/72 Geçici Vergi (30.09.2020 tarihli) Değerleme Kurları

Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği, geçici vergi dönem sonlarında da, yabancı para cinsinden varlık, alacak ve borçların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen güncel döviz kurlarıyla değerlenmesi mecburidir 217 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin 3.1. bölümünde; geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle T.C. Merkez Bankası’nca Resmi Gazete’de yayımlanan döviz alış kurlarının esas alınarak döviz […]

2020/71 Mevduat ve Katılım Hesaplarındaki Stopaj Oranları Geçici Olarak Düşürülmüştür

3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 30 Eylül 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında açılacak yada vadesi yenilecek olan vadesiz ve özel cari hesaplara ait faiz ve kâr paylarına uygulanan tevkifat oranları değiştirilmiştir. Aşağıdaki tabloda, geçerli olan ve geçici olarak uygulanacak olan stopaj oranları karşılıklı olarak gösterilmiştir. Yeni tevkifat oranlarının da yer aldığı 3032 sayılı […]

2020/70 Kambiyo Muamelelerindeki Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi oranı Binde 2’ye indirildi

30.09.2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanan BSMV oranı, 30 Eylül 2020 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere binde 2’ye düşürülmüştür. Bilindiği üzere bu oran 24 Mayıs 2020 tarihinden beri %1 (yüzde bir) olarak uygulanmaktaydı. (35 nolu Sirkülerimiz) Öte yandan, 35 numaralı Sirkülerimizde bahsedilen […]

2020/69 Sermaye Şirketlerinin Kâr Dağıtımına Dönük Kısıtlama 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında çıkarılan 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na eklenen Geçici 13’ncü madde ile, Sermaye Şirketlerinin kâr dağıtımlarına dönük kısıtlamalar getirilmiştir. Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısıtlamaların uygulanma süresi, 2020 yılsonuna kadar uzatılmış olmaktadır. Kısıtlamayı düzenleyen, Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’ncü maddesi, güncellenmiş bir şekilde aşağıdaki gibi […]

2020/68 Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliği Yayımlandı

Transfer fiyatlandırması uygulamasına ilişkin açıklamalar, 1 nolu Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliğinde yer almaktadır. 1 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yer alan 4 numaralı Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliği (TRF GT) ile 1 nolu TRF GT güncellenmiştir. Yapılan güncellemede, daha önce çeşitli Kanunlar ve Cumhurbaşkanı Kararları yapılan değişiklikler, 1 nolu TRF GT’ne işlenmek suretiyle güncelleştirilmiştir. 4 nolu TRF GT ile yapılan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.  İLİŞKİLİ KİŞİ TANIMI YENİDEN YAPILMIŞTIR  Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13/2 maddesinde 6728 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeye […]

2020/67 Kısa Çalışma Ödeneği ile İş Sözleşme Fesih Yasağı İki Ay Daha Uzatılmıştır

Resmi Gazete’nin 4 Eylül 2020 tarihli nüshasında 2930 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sözleşme fesih yasağı süresi, 17 Kasım 2020 tarihine (2 ay) uzatılmıştır . İşten çıkarma yasağı konuş, güncel duruma göre, bu Sirkülerimizde açıklanmıştır. İş akitlerinin fesih yasağı 17 KASIM 2020 tarihine uzatılmıştır İş Kanunu’nun geçici 10’ncu maddesinde 7244 sayılı Kanunla yapılan bir düzenleme ile, […]