2021/4 31.12.2020 tarihli Geçici Vergi Değerlemesinde Uygulanacak Kurlar

Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği, geçici vergi dönem sonlarında ve yılsonlarında, yabancı para cinsinden varlık, alacak ve borçların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen güncel döviz kurlarıyla değerlenmesi mecburidir. 217 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin 3.1. bölümünde; geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle T.C. Merkez Bankası’nca Resmi Gazete’de yayımlanan döviz alış kurları esas alınarak […]

2021/1 2021 Vergi Parasal Hadleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’nci maddesinde yer alan yetkisi uyarınca, 2020 yılı yeniden değerleme oranını %9,11 olarak açıklamıştır. (ECC Sirküler 2020/87). Çeşitli vergi kanununda yazılı matrah, istisna, muafiyet vb.tutarlar, bu oran kullanılarak güncellenmiştir. Konuya ilişin Hazine ve Maliye Bakanlığı Genel Tebliğleri, 29 Aralık 2020 tarihli 31349 1. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de […]

2020/100 Defter Tasdiklerine İlişkin Hatırlatma

Bu sirkülerimizde Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fiziki veya elektronik ortamda tutulacak ticari defterlerin onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esaslarını belirleyen ve 19 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ kapsamında değerlendireceğiz. Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 5. maddesine göre gerçek veya tüzel kişi olup […]

2020/94 Reeskont İşlemlerinde Kullanılacak Faiz Oranı yüzde 15,75 Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı ise yüzde 16,75 olarak belirlenmiştir

Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285 maddeleri uyarınca, mükellefler (64 sayılı VUK Sirküleri ile vadeli çekleri dahil olmak üzere) senede bağlanmış vadeli alacaklarını ve borçlarını, değerleme gününün değerine indirgeyebilirler. Oluşan faizler ise dönem gelir tablosuyla ilişkilendirilir. Banka, banker ve sigorta şirketleri dışındaki vergi mükellefleri, Türk Lirası cinsinden olan alacak ve borçlarının reeskont hesaplamasında, Türkiye Cumhuriyet […]

2020/89 Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ yayınlanmıştır

“7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında Resmi Gazete’nin 27 Kasım 2020 tarih 31317 yayılı nüshasında Ticaret Bakanlığı tarafından bir Genel Tebliğ yayınlanmıştır. Ekte yer alan bu tebliğde ; 31.8.2020 ve öncesi tarihlerde Gümrük Kanunu kaynaklı gümrük vergileri ile bu vergiler kapsamında ortaya çıkan idari para cezaları, faizler, […]

2020/88 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7256 sayılı Kanun’la ilgili 1 Seri nolu Genel Tebliği yayınlanmıştır

7256 sayılı Kanunun ödeme kolaylıklarına ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete’nin 27 Kasım 2020 tarih 31317 yayılı nüshasında bir Genel Tebliğ yayınlanmıştır. “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)” başlığını taşıyan genel tebliğde, aşağıdaki alacakların yapılandırılmasına ilişkin detay açıklamalar yer almaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, İl özel […]

2020/87 2020 yılı Yeniden Değerleme Oranı %9,11 olarak Açıklandı

Yeniden değerleme oranları, Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298’nci maddesine göre, TÜİK yurt için üretici fiyat endeksleri esas alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanmaktadır. 2020 yılı için geçerli yeniden değerleme oranı % 9,11 olarak açıklanmıştır. Yeniden değerleme oranı, istisna tutarlarının belirlenmesi, vergi tutarlarının otomatik artırılması, yatırım teşvik tutarlarının güncellenmesi gibi vergi uygulamalarında önem taşımaktadır. Konuya […]

2020/84 7256 sayılı Kanun Uyarınca Vergi Borçlarının Yapılandırılması

TBMM tarafından kabul edilen 7256 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile çeşitli kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Bu Sirkülerimizin konusunu, 7256 sayılı Kanunla getirilen borç yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler oluşturmaktadır. 7256 SAYILI KANUNDAKİ YAPILANDIRMANIN KAPSAMI Söz konusu kanunda, varlık barışı düzenlemesinin yanı sıra sadece kesinleşmiş vergi borçlarının yapılandırılmasında dönük düzenlemeler bulunmaktadır. […]

2020/82 İzmir’deki Mükellefler için Ba-Bs formları ile E-defter beratlarının verilme süreleri bir ay uzatılmıştır

30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle, İzmir İlinde bulunan mükelleflerin BaBs formları ile e-defter beratlarını vermelerine ilişkin süreler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 1 ay uzatılmıştır. Ekte yer alan VUK Sirküleri ile 2 Kasım’a kadar verilmesi gereken aşağıdaki süreler 30 Kasım 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır. 2 Kasım 2020 günü sonuna kadar 2020/Eylül dönemine […]

2020/77 2020 yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

19/10/2020 tarih ve 55 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 5,29 (yüzde beş virgül yirmi dokuz) olarak tespit edilmiştir. Yeniden değerleme oranı, istisna tutarlarının belirlenmesi, yatırım teşvik tutarlarının güncellenmesi gibi vergi uygulamalarında önem taşımaktadır Saygılarımızla, Dr. Celal Çelik Yeminli Mali Müşavir Ek : 5520 sayılı […]