2020/75 Analiz ve Değerlendirme Sonuçlarına Göre Mükellefiyetin Terkinine İlişkin 520 Sayılı VUK Tebliği

Gerçek bir ticari faaliyeti olmadığı halde, sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirenlerin mükellefiyeti vergi idaresi tarafından silinebilmektedir. Konuya ilişkin yasal dayanak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 160 ve 160/A maddeleridir VUK md. 160 uyarınca, vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporlar ile sahte belge düzenleme amacıyla mükellefiyet açtığı tespit edilenler ile mükellefiyet kaydının devamında gerek […]

2020/72 Geçici Vergi (30.09.2020 tarihli) Değerleme Kurları

Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği, geçici vergi dönem sonlarında da, yabancı para cinsinden varlık, alacak ve borçların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen güncel döviz kurlarıyla değerlenmesi mecburidir 217 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin 3.1. bölümünde; geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle T.C. Merkez Bankası’nca Resmi Gazete’de yayımlanan döviz alış kurlarının esas alınarak döviz […]

2020/60 İzahata Davet konusundaki 519 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Resmi Gazete’nin 30 Temmuz 2020 tarihli nüshasında 519 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlanmıştır. Söz konusu Genel Tebliğ’de Vergi Usul Kanunu’nun 370’nci maddesinde düzenlenen İzaha Davet müessesesini yeniden düzenleyen söz konusu Genel Tebliği ile 482 nolu VUK Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Sirkülerimizde İzaha davet müessesesi kısaca açıklanmıştır. İZAHA DAVET MÜESSESESİ HAKKINDA BİLGİ […]

2020/56 2020 yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 09.07.2020 tarihli 54 sayılı Sirkülerinde; 2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,10 (yüzde iki virgül on) olarak tespit edilmiştir. Yeniden değerleme oranı, istisna tutarlarının belirlenmesi, yatırım teşvik tutarlarının güncellenmesi gibi vergi uygulamalarında önem taşımaktadır Saygılarımızla, Dr. Celal Çelik Yeminli Mali Müşavir Ek : 5520 sayılı […]

2020/54 Tarihli Geçici Vergi Değerlemesinde Uygulanacak Kurlar

Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği, geçici vergi dönem sonlarında da, yabancı para cinsinden varlık, alacak ve borçların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen güncel döviz kurlarıyla değerlenmesi mecburidir. 217 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin 3.1. bölümünde; geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle T.C. Merkez Bankası’nca Resmi Gazete’de yayımlanan döviz alış kurlarının esas alınarak döviz […]

2020/49 Mali Tatil Uygulaması

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında her yıl Temmuz ayının 1 ila 20’si arasındaki süre Mali Tatil olarak belirlenmiştir. Buna göre, bu yıl 1 – 20 Temmuz 2020 dönemi mali tatildir. Mali tatilde, vergi ve sosyal güvenlik uygulamalarında geçerli olan bazı sürelerin işlemesi durur veya uzar. Ayrıca istisnalar dışında vergi incelemeleri ve […]

2020/45 65 Yaş Üstü Kişilerin Mücbir Sebep Durumları

Korona virüs salgın tedbirleri kapsamında, bir süredir 65 yaş üstü kişiler için sokağa çıkma tedbirleri uygulanmaktaydı. 65 yaş üstü kişiler için geçerli sokağa çıkma yasakları, İçişleri Bakanlığı’nın aşağıdaki genelgeleriyle kademeli olarak kaldırılmış veya gevşetilmiştir. İçişleri Bakanlığı’nın 29 Mayıs 2020 tarihli genelgesiyle, işletme sahibi kişiler için sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştır. İçişleri Bakanlığı’nın 10 Haziran 2020 tarihli […]

2020/42 E-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Süresi Hakkında Hatırlatma

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 242’nci maddesi elektronik ortamda düzenlenebilen belgelere, bu belgelerde bulunması gereken bilgilere, geçiş süreçlerine, kapsamlarına, bu uygulamalara dâhil olan mükelleflere ve cezai müeyyidelere ilişkin hükümler yer almaktadır. E-İrsaliye, VUK md. 230’a göre kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” nin elektronik ortamda düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibrazına ilişkin düzenlemeleri kapsayan bir […]

2020/40 Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdikine ve e-Beratların Yüklenmesine ilişkin Hatırlatma

Türk Ticaret Kanunu’nun defter tutma yükümlülüğüne ilişkin 64. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca fiziki ortamda tutulan Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar yaptırılabilmektedir. Bu yüzden kağıt ortamında tutulan Yevmiye Defterinin kapanış tasdikinin en geç 30.06.2020 tarihine kadar yaptırılması gerekmektedir. Defteri Kebir ve Envanter defterlerinde kapanış tasdiki yaptırılmasına ilişkin bir zorunluluk yoktur. […]

2020/34 Şubat/2020 ve Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi 19 Haziran 2020 tarihine uzatılmıştır

Bilindiği üzere, e-defter uygulamasına tabi mükelleflerin, aylık veya üç aylık periyotlarla elektronik defter beratları oluşturmaları ve Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine bunları yüklemeleri gerekmektedir. Ekte yer alan 131 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Gelir İdaresi Başkanlığı, mücbir sebep kapsamı dışındaki mükellefler için 1 Haziran 2020 tarihi olarak belirlenen süreyi 19 Haziran 2020 Cuma günü […]